ดาวน์โหลดโปรแกรม
  ChronicLink v4.2 Build 20/06/2560 (เวอร์ชั่นล่าสุด)
Download
ชุดติดตั้งสำหรับติดตั้งใหม่ -> [Windows 32 bits] [Windows 64 bits]
ชุดติดตั้งสำหรับ Update จากเวอร์ชั่นก่อน (กรณีได้ติดตั้ง version ก่อนไว้แล้ว) -> [Windows 32/64 bits]
Update & Fixed
เพิ่มการนำเข้าข้อมูลการสูบบุหรี่ การแนะนำเลิกบุหรี่ ที่บันทึกตามโครงสร้างแฟ้ม SPECIALPP
เพิ่มการนำเข้าข้อมูล LAB จากแฟ้ม LABFU กรณีที่ใช้รหัส LAB ปรับปรุงใหม่เป็น ICD-10-TM 2016 ตามโครงสร้าง 43 แฟ้ม Version 2.2
Old Version Update
ChronicLink v4.1 Build 01/04/2559
เพิ่มการนำเข้าข้อมูลการคัดกรองเบาหวาน ที่บันทึกแบบ Post prandial blood sugar (PPG) ใน HosXP, HosXP(PCU)
แก้ไขการนำเข้าข้อมูลจาก ZIP File 43 แฟ้ม กรณีมี SUB Folder
ChronicLink v4.0 Build 25/10/2558
เพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรม
เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึง Log File
ChronicLink v3.9 Build 15/03/2558
เพิ่มการนำเข้าข้อมูลพิกัดหลังคาเรือนเพื่อเตรียมออกรายงานสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ (GIS)
ปรับปรุงการนำเข้าข้อมูลคัดกรองเบาหวาน (FBS) จาก JHCIS / HosXP เวอร์ชั้นล่าสุด
เพิ่มการนำเข้าข้อมูลจาก 43 แฟ้มตามโครงสร้างปีงบประมาณ 2558
ปรับปรุงการนำเข้าข้อมูลการคัดกรองเบาหวานตามแนวทางปีงบประมาณ 2558 (อายุ 35 ปีขึ้นไปต้องมีค่าน้ำตาล)
แก้ไข/ปรับปรุงการทำงานของโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ฯลฯ
ChronicLink v3.8 Build 13/01/2557
ปรับปรุงการนำเข้าข้อมูลการใช้ยาโดยนำเข้าเฉพาะข้อมูลการใช้ยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพื่อลดขนาดของข้อมูล
ปรับปรุงประสิทธิภาพการ Query ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้น
เพิ่มการนำเข้าข้อมูลสาเหตุการตายจาก 21 แฟ้ม/JHCIS/HOSxP (death/person_death) เพื่อออกรายงานเพิ่มเติม
ปรับปรุงการนำเข้าข้อมูลการคัดกรอง HT/DM ในหน้าจอ NCD Screen ของ JHCIS ตามเงื่อนไขใหม่
เพิ่มการนำเข้าข้อมูลการวินิจฉัยโรคในกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับสุขภาพจิต เพื่อเตรียมออกรายงานสุขภาพจิตเพิ่มเติม
ChronicLink v3.7 Build 31/10/2556
เพิ่มการนำเข้าข้อมูลการวินิจฉัยโรคในกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับสุขภาพจิต เพื่อเตรียมออกรายงานสุขภาพจิต
ChronicLink v3.6 Build 10/08/2556
ปรับปรุงการนำเข้าข้อมูลการตรวจตา ตรวจเท้า และหัตถการอื่น ๆ จาก HOSxP/HOSxP(PCU)
เพิ่มการนำเข้าข้อมูลผลการตรวจตา ตรวจเท้า เพื่อเตรียมออกรายงานแยกผลการตรวจ
เพิ่มการนำเข้าข้อมูลทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายสถานบริการเพื่อเตรียมออกรายงานการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเฉพาะที่สถานบริการได้ขึ้นทะเบียนไว้
ปรับปรุงความเร็วในการนำเข้าและส่งออกข้อมูล
 
มีผู้ดาวน์โหลดแล้ว 117,224 ครั้ง นับจาก 1 กรกฎาคม 2554
(ดาวน์โหลด ณ 22 กรกฎาคม 2560 จำนวน 93,044 ครั้ง)