เอกสารเตรียมรับการตรวจราชการฯ ปีงบประมาณ 2559

รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 (10 - 12 กุมภาพันธ์ 2559)
กำหนดการตรวจพัทลุง ป 2559 รอบที่ 1 | เอกสารแนวทางการรับตรวจ | แบบฟอร์มตรวจราชการ ตก.1 | รายละเอียด PA 2559 | กลับหน้าหลัก
ผู้ประสาน : นายสมใจ หนูฤทธิ์ Tel : 08 1898 0825 e-Mail : sojar752@hotmail.com, นายจิรพงษ์ แสงทอง Tel : 08 9977 9240 e-Mail : jirapongst@hotmail.com
 
   
คณะ/ประเด็นการตรวจราชการ
เอกสารประเมินโดยผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
     ผู้รับผิดชอบ     
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ทรัพยากรสาธารณสุข และสถานะสุขภาพ
  1. ข้อมูลทั่วไป ประชากร และทรัพยากรสาธารณสุข
f0101_20160623155340.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
อนิรุธ นาคะวิโรจน์
  2. ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข
f0102_20160623155416.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
อนิรุธ นาคะวิโรจน์
  3. ข้อมูล CMI, อัตราการครองเตียง (2556 – 2558 เต็มปี ปี 2559 ไตรมาสแรก)
f0103_20160623155438.docx
f0103_20160209174049.pptx
 
ประกันสุขภาพ
ศราวุธ พาหุพันธ์
  4. การบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล (สสจ. / รพ. / รพ.สต.)
f0104_20160623155459.docx
 
ทรัพยากรบุคคล
สานิตย์ เพชรสุวรรณ์
  5. ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ
f0105_20160623155517.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
อนิรุธ นาคะวิโรจน์
  6. สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
f0106_20160623155605.docx
f0106_20160125222941.ppt
 
ควบคุมโรค
เฉลิมชัย แป้นน้อย
ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ
  1. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2559 – 2563)
f0201_20160623155630.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จุรินทร์ เจริญผล
  2. ปัญหาสาธารณสุข
f0202_20160623155708.docx
f0202_20160121235910.pptx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จิรพงษ์ แสงทอง
  3. แผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2559
f0203_20160623155739.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จุรินทร์ เจริญผล
  4. การบริหารงบประมาณ (งบลงทุน/งบค่าเสื่อม)
f0204_20160623155800.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จุรินทร์ เจริญผล
  5. การบริหารจัดการงบเหมาจ่ายรายหัว
f0205_20160623155822.docx
f0205_20160125132541.pptx
 
ประกันสุขภาพ
สินินาฎ อนุมณี
ส่วนที่ 3 การดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ
คณะที่ 1 : การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค
1.1 สรุปวิเคราะห์ความเสี่ยงกระบวนการบริหารงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคในภาพรวม
  1. โครงสร้างการบริหารงานส่งเสริมสุขภาพภาพรวมจังหวัด
f0501_20160623155900.docx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
สุวรรณา พัฒนพงศ์
  2. โครงสร้างการบริหารงานควบคุมโรคภาพรวมจังหวัด
f0502_20160623155917.docx
 
ควบคุมโรค
คำนึง ซ้อนขำ
  3. การวิเคราะห์สภาพปัญหาสุขภาพ
f0503_20160623155943.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จิรพงษ์ แสงทอง
  4. การจัดทำแผนสุขภาพระดับจังหวัดและอำเภอ
f0504_20160623160002.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จุรินทร์ เจริญผล
  5. การบริหารงบประมาณงาน ส่งเสริมป้องกันภาพรวมจังหวัดจากทุกแหล่งงบประมาณ (วิเคราะห์สัดส่วนการกระจายงบประมาณตามความสำคัญของปัญหาสุขภาพ และสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณให้ สสจ.และอำเภอ)
f0505_20160623160039.docx
 
ประกันสุขภาพ
สินีนาฎ อนุมณี
  6. การบริหารจัดการระบบข้อมูล
f0506_20160623160106.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
อนิรุธ นาคะวิโรจน์
  7. การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
f0507_20160623160222.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จุรินทร์ เจริญผล
  8. การกำกับ ติดตาม ประเมินผล
f0508_20160623160255.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จิรพงษ์ แสงทอง
1.2 วิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการดำเนินงานและผลลัพธ์ตามกลุ่มวัย 5 กลุ่ม และระบบควบคุมโรค
1.2.1 กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
  1. ระบบเฝ้าระวังมารดาตาย
f0701_20160623160534.docx
f0701_20160202215739.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
นารถอนงค์ ประดับทรัพย์
  2. การพัฒนาเด็กปฐมวัย
f0702_20160623160605.docx
f0702_20160127104551.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
มานิตา เสรีประเสริฐ
1.2.2 กลุ่มวัยเรียน
  1. ป้องกันการเสียชีวิตของเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) จากการจมน้ำ
f0801_20160623160632.docx
f0801_20160203173919.pptx
 
ควบคุมโรค
ปัญญนาถ สุทเธนทร์
  2. ภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน
f0802_20160623160657.docx
f0802_20160129094922.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
ณรงค์ฤทธิ์ ชูเรือง
1.2.3 กลุ่มวัยรุ่น
  1. ทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen Manager), ระบบเชื่อมโยงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (OHOS), การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการตั้งครรภ์ซ้ำ
f0901_20160623160728.docx
f0901_20160202095205.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
อรสา เหล่าเจริญสุข
  2. การป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่น
f0902_20160623160752.docx
f0902_20160203130419.pptx
 
ควบคุมโรค
ไพฑูรย์ จิตไชยรักษ์
1.2.4 กลุ่มวัยทำงาน
  1. ป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
f1001_20160623160901.docx
 
ควบคุมโรค
ปัญญนาถ สุทเธนทร์
  2. ลดอัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
f1002_20160623160926.docx
 
ควบคุมโรค
ทัฎธภัสส์ มณีชาตรี
1.2.5 กลุ่มผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
  1. การพัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (การบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุและฐานข้อมูล การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ การดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพ, ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงแบบระยะยาว (Long term care))
f1101_20160623160956.docx
f1101_20160202054323.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
สมคิด ฤทธิศักดิ์
  2. การพัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้พิการ (การดำเนินงานพัฒนาระบบดูแลสุขภาพคนพิการที่มีคุณภาพเชื่อมโยงจากสถานพยาบาลทุกระดับสู่ชุมชน, การปรับสภาพแวดล้อม มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการ และ/หรือผู้สูงอายุเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้)
f1102_20160623161037.docx
f1102_20160202095701.ppt
 
ส่งเสริมสุขภาพ
อมรรัตน์ ฤทธิ์ทอง
1.2.6 ระบบควบคุมโรค
  ระบบควบคุมโรค (การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา , การเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค , การตอบโต้สถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของทีม SRRT , การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันควบคุมโรค , การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก)
f1201_20160623161100.docx
f1201_20160125223145.ppt
 
ควบคุมโรค
เฉลิมชัย แป้นน้อย
ศรีอรรถ แก้วทิพย์
คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
3.1 การบริหารการเงินการคลัง (ประสิทธิภาพของการบริหารการเงิน สามารถควบคุมปัญหาการเงินระดับ 7)
   มีคณะทำงานและกลไกในการแก้ไขปัญหาการเงิน, หน่วยบริการมีและใช้ แผนทางการเงิน (Planfin), หน่วยบริการมีการจัดทำและใช้ต้นทุนบริการ (Unitcost), หน่วยบริการมีการพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง FAI
f1401_20160623161121.docx
f1401_20160205095902.pptx
 
ประกันสุขภาพ
นภาพร เนตรเกื้อกูล
3.2 การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
  การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2557, การสั่งใช้และการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอย่างสมเหตุผล, จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
f1501_20160623161143.docx
f1501_20160126214256.pptx
 
คุ้มครอง
ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์
3.3 การพัฒนาบุคลากร
  การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรโดยการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ (Integrate & Participation) ครอบคลุมปัญหาทั้งด้านบริหาร บริการและสนับสนุน, กลไกและระบบสนับสนุนที่ส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (System : Input, Process, output/ outcome, Feedback), การกำกับ ติดตามการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรของจังหวัด
f1601_20160623161210.docx
 
ทรัพยากรบุคคล
จุฑารัตน์ ไพชำนาญ
3.4 ระบบธรรมาภิบาล
  1. การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีวินัยและป้องกันการกระทำผิดวินัย
f1701_20160623161234.docx
 
นิติการ
บุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์
  2. การตรวจสอบภายใน
f1702_20160623161256.docx
f1702_20160201111122.pptx
 
ตรวจสอบภายใน
สุพร พรหมมาศ
  3. หน่วยงานคุณธรรม
f1703_20160623161316.docx
 
ทรัพยากรบุคคล
สานิตย์ เพชรสุวรรณ
คณะที่ 4 : การพัฒนาระบบสนับสนุนงานด้านสุขภาพ
4.1 ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  1. การกำกับดูแลคุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็ง
f1901_20160623161338.docx
f1901_20160129150019.pptx
 
คุ้มครอง
ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์
  2. การกำกับดูแลคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยของนมโรงเรียน
f1902_20160623161408.docx
f1902_20160129150051.pptx
 
คุ้มครอง
ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์
  3. การจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพผิดกฎหมาย
f1903_20160623161433.docx
f1903_20160129150133.pptx
 
คุ้มครอง
ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์
  4. การดำเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัด
f1904_20160623161458.docx
f1904_20160129150239.pptx
 
คุ้มครอง
ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์
  5. คลินิกเวชกรรมที่ให้บริการด้านเสริมความงาม ได้รับการเฝ้าระวังและสถานพยาบาลที่กระทำผิดกฎหมายได้รับการดำเนินการตามกฎหมาย
f1905_20160623161525.docx
f1905_20160129150927.pptx
 
คุ้มครอง
ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์
4.2 ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ)
  1. จังหวัดมีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ถูกต้องตามกฎหมาย
f2001_20160623161548.docx
f2001_20160129113256.pptx
 
อนามัยสิ่งแวดล้อม
มานพ รามทอง
  2. จังหวัดมีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกหลักสุขาภิบาล
f2002_20160623161614.docx
f2002_20160203113604.pptx
 
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำรงค์ สุวรรณรัตนโชติ
ส่วนที่ 4 การดำเนินงานโครงการของขวัญปีใหม่ 2559 สำหรับประชาชนจากกระทรวงสาธารณสุข
  1. โครงการเสริมภูมิคุ้มกันเด็กไทยด้วยวัคซีนโปลิโอชนิดฉีดเพื่อเป้าหมายกวาดล้างโปลิโอให้หมดไปจากโลก
f2101_20160623161636.docx
 
ควบคุมโรค
พัชรี โยมเอียด
  2. โครงการมอบแขนขาเทียมให้ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวทั่วประเทศ
f2102_20160623161653.docx
f2102_20160202092656.ppt
 
ส่งเสริมสุขภาพ
อมรรัตน์ ฤทธิ์ทอง
  3. โครงการของขวัญแด่ผู้สูงอายุ “สังคมไทยห่วงใยผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้ โดยทีมหมอครอบครัว”
f2103_20160623161712.docx
f2103_20160202061127.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
สมคิด ฤทธิ์ศักดิ์
  4. โครงการพัฒนาการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ – สามเณร
f2104_20160623161747.docx
f2104_20160128161002.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
สมคิด ฤทธิ์ศักดิ์
  5. โครงการเด็กไทยสายตาดี
f2105_20160623161820.docx
f2105_20160201105846.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
ณรงค์ฤทธิ์ ชูเรือง
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 7461 3127, 0 7461 2300 ต่อ 138, 139
มีผู้เยี่ยมชมแล้ว 3,094 ครั้ง
นับจาก 22 มกราคม 2559