เอกสารเตรียมรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561

รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2561)

[ กำหนดการตรวจราชการ ปี 2561 รอบที่ 1] [ แบบฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูล (ตก.1)] [ แนวทางการตรวจราชการ ปี 2561]
ผู้ประสาน : นายสมใจ หนูฤทธิ์ Tel : 08 1898 0825 e-Mail : sojar752@hotmail.com, นายจิรพงษ์ แสงทอง Tel : 08 9977 9240 e-Mail : jirapongst@hotmail.com
.... เล่มรับตรวจ, ไฟล์นำเสนอ, สรุปตรวจ รอบ 1/2561 ...
คณะ/ประเด็นการตรวจราชการ
เอกสารประเมินโดยผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
     ผู้รับผิดชอบ     
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ทรัพยากรสาธารณสุข และสถานะสุขภาพ
  1. ข้อมูลทั่วไป ประชากร และทรัพยากรสาธารณสุข สถานบริการสาธารณสุข
f0101_20180111101131.docx
f0101_20180105144951.pptx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
อนิรุธ นาคะวิโรจน์
  2. ข้อมูล CMI, อัตราการครองเตียง (ปีงบประมาณ 2558 – 2560 เต็มปี, ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1)
f0103_20180104101823.docx
f0103_20180104101847.pptx
 
ประกันสุขภาพ
วัทธิกร วัจนขจรกุล
  3. การบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล (สสจ. / รพ. / รพ.สต.)
f0104_20180106132438.docx
f0104_20180106141925.pptx
 
ทรัพยากรบุคคล
สานิตย์ เพชรสุวรรณ์
  4. ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ
f0105_20180105101003.docx
f0105_20180105155619.pptx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
อนิรุธ นาคะวิโรจน์
  5. สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
f0106_20180104094726.doc
f0106_20180105093914.ppt
 
ควบคุมโรคติดต่อ
เฉลิมชัย แป้นน้อย
ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ
  1. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2559 – 2563)
f0201_20180104131857.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จุรินทร์ เจริญผล
  2. ปัญหาสาธารณสุข
f0202_20180104003144.docx
f0202_20180104003157.pptx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จิรพงษ์ แสงทอง
  3. แผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2561
f0203_20180104132943.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จุรินทร์ เจริญผล
  4. การบริหารงบประมาณ (งบลงทุน/งบค่าเสื่อม)
f0204_20180105094200.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จุรินทร์ เจริญผล
  5. การบริหารงบประมาณ (งบดำเนินงาน)
f0205_20180105152913.docx
 
บริหาร
สาคร อักษรพิมพ์
  6. การบริหารจัดการงบเหมาจ่ายรายหัว
f0206_20180105163741.docx
f0206_20180105163810.pptx
 
ประกันสุขภาพ
ไพลิน ฆังครัตน์
ส่วนที่ 3 การดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ (12 ตัวชี้วัด)
1.1 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
  1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย
f0301_20180104161447.docx
f0301_20180105142015.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
นารถอนงค์ ประดับทรัพย์
  2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
f0302_20180107163748.docx
f0302_20180105161159.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
มานิตา เสรีประเสริฐ
  3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
f0303_20180107163918.docx
f0303_20180104145328.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
มานิตา เสรีประเสริฐ
1.2 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
  4. ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)
f0304_20180107234116.docx
f0304_20180107234142.pptx
 
ทันตสาธารณสุข
ชนิฏาภรณ์ สอนสังข์
  5. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
f0305_20180104092150.docx
f0305_20180104092358.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
นพพร สมจิตต์
1.3 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ
  6. ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
f0306_20180105093959.docx
f0306_20180105120104.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
สมคิด ฤทธิศักดิ์
1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
  7. ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ
f0307_20180107135858.doc
f0307_20180107135926.pptx
 
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ปิยะมาลย์ ฉ่ำเฉกหงษ์
1.5 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
  8. ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง
f0308_20180109100327.doc
f0308_20180105102710.pptx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ภคณัฎฐ์ ทองขาว
  9. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี
f0309_20180108093009.docx
f0309_20180103161709.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ไพฑูรย์ จิตไชยรักษ์
  10. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน
f0910_20180108120844.docx
f0910_20180105102258.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เอกอร สว่างนิพันธ์
  11. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และอัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง
f0911_20180104151509.doc
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ทัฏธภัสส์ มณีชาตรี
  12. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
f0912_20180104152308.docx
f0912_20180104154149.pptx
 
อนามัยสิ่งแวดล้อม
มานพ รามทอง
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (14 ตัวชี้วัด)
2.1 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
  13. ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)
f0913_20180103120802.doc
f0913_20180104140220.pptx
 
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ
พัชนี อนุมณี
2.2 การพัฒนาประเด็นนโยบายสำคัญ
  14. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
f0914_20180106124903.docx
f0914_20180106113435.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
วาสนา ขวัญสกุล
  15. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
f0915_20180105093551.docx
f0915_20180105093517.ppt
 
ควบคุมโรคติดต่อ
เกษณี ไชยเพชร
  16. จำนวนเมืองสมุนไพร อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด
f0916_20180104145159.docx
f0916_20180104145137.ppt
 
แพทย์แผนไทย
เกษร จันทร์สวี
2.3 การพัฒนาระบบบริการ : Health Outcome, Service Outcome
: Health Outcome
  17. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
f0917_20180107115909.doc
f0917_20180107131030.ppt
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เอกอร สว่างนิพันธ์
  18. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
f0918_20180107112647.doc
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วัชราภรณ์ จอมชิตกล่ำ
  19. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)
f0919_20180105160001.doc
f0919_20180105160050.ppt
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เจริญ ปราบปรี
: Service Outcome
  20. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
f0920_20180105100334.doc
f0920_20180105161329.pptx
 
แพทย์แผนไทย
สินีนาฎ อนุมณี
  21. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73m2/yr
f0921_20180104151437.doc
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ทัฏธภัสส์ มณีชาตรี
  22. อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล
f0922_20180115151403.docx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
ละม้าย ชุมพาที
  23. ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจำหน่าย (3 month remission rate)
f0923_20180105154702.doc
f0923_20180105162411.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
จิราภรณ์ เทพหนู
  24. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
f0924_20180109202204.docx
f0924_20180109202251.pptx
 
คุ้มครองผู้บริโภค
เอมจิตร สุขสกุล
  25. ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง
f0925_20180105111316.doc
f0925_20180105111352.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
วาสนา ขวัญสกุล
  26. ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้
f0926_20180105163850.doc
f0926_20180105163833.pptx
 
ประกันสุขภาพ
ไพลิน ฆังครัตน์
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ (9 ตัวชี้วัด)
3.1 ระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ
  27. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้
f0927_20180107122745.doc
f0927_20180107122816.pptx
 
ทรัพยากรบุคคล
สานิตย์ เพชรสุวรรณ
  28. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate)
f0928_20180107130742.doc
f0928_20180107130808.pptx
 
ทรัพยากรบุคคล
สานิตย์ เพชรสุวรรณ
3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
  29. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
f0929_20180108161106.doc
 
นิติการ
เฉลิม ไตรสุวรรณ์
  30. ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม
f0930_20180105224601.doc
f0930_20180105224624.pptx
 
คุ้มครองผู้บริโภค
เอมจิตร สุขสกุล
  31. ระดับความสำเร็จของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด
f0931_20180107202731.doc
 
ตรวจสอบภายใน
โชติ ช่วยเนียม
  32. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
f0932_20180107140005.doc
f0932_20180107140039.pptx
 
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ปิยะมาลย์ ฉ่ำเฉกหงษ์
  33. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
f0933_20171228085130.doc
f0933_20171228095909.pptx
 
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ
มลฤดี จงหวัง
  34. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
f0934_20180107140143.doc
f0934_20180107140202.pptx
 
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ปิยะมาลย์ ฉ่ำเฉกหงษ์
  35. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
f0935_20180105101458.doc
f0935_20180105101412.pptx
 
ประกันสุขภาพ
นภาพร เนตรเกื้อกูล
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 7461 3127, 0 7461 2300 ต่อ 138, 139
มีผู้เยี่ยมชมแล้ว 2,175 ครั้ง
นับจาก 25 ธันวาคม 2560