เอกสารเตรียมรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562

รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (กำหนดตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2562)
 
ผู้ประสาน : นายสมใจ หนูฤทธิ์ Tel : 08 1898 0825 e-Mail : sojar752@hotmail.com, นายจิรพงษ์ แสงทอง Tel : 08 9977 9240 e-Mail : jirapongst@hotmail.com
.... กรุณาส่งไฟล์ Word และ Power point ให้ทัน ภายในวันที่ 9 มกราคม 2562 ด้วยนะครับ...
คณะ/ประเด็นการตรวจราชการ
เอกสารรับตรวจโดยผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
     ผู้รับผิดชอบ     
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ทรัพยากรสาธารณสุข และสถานะสุขภาพ
  1. ข้อมูลทั่วไป ประชากร และทรัพยากรสาธารณสุข
f11_20190109091549.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
อนิรุธ นาคะวิโรจน์
  2. ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข
f12_20190109091627.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
อนิรุธ นาคะวิโรจน์
  3. ข้อมูล CMI, อัตราการครองเตียง (ปีงบประมาณ 2559 – 2561 เต็มปี, ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1)
f13_20190110191942.docx
f13_20190110191905.pptx
 
ประกันสุขภาพ
วัทธิกร วัจนขจรกุล
  4. การบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล (สสจ./รพ./รพ.สต.)
f14_20190109152215.docx
f14_20190109152151.pptx
 
บริหารทรัพยากรบุคคล
สานิตย์ เพชรสุวรรณ
  5. ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ
f15_20190109102014.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
อนิรุธ นาคะวิโรจน์
  6. สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
f16_20190109105741.doc
f16_20190109105720.pptx
 
ควบคุมโรคติดต่อ
เฉลิมชัย แป้นน้อย
ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ
  1. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2559 – 2563)
f21_20190107131949.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จุรินทร์ เจริญผล
  2. ปัญหาสาธารณสุข
f22_20181227010159.docx
f22_20181227010235.pptx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จิรพงษ์ แสงทอง
  3. แผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2562
f23_20190107132127.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จุรินทร์ เจริญผล
  4. การบริหารงบประมาณ (งบลงทุน/งบค่าเสื่อม)
f24_20190109104101.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จุรินทร์ เจริญผล
อรสา ยิ่วเหล็ก
  5. การบริหารงบประมาณ (งบดำเนินงาน)
f25_20190109103431.docx
 
บริหารทั่วไป
สาคร อักษรพิมพ์
  6. การบริหารจัดการงบเหมาจ่ายรายหัว
f26_20190111222710.docx
f26_20190109143740.pptx
 
ประกันสุขภาพ
สินีนาฎ อนุมณี
ส่วนที่ 3 การดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ (9 ตัวชี้วัด)
1.1 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
  1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ
f51_20190108141003.docx
f51_20190110102746.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
นารถอนงค์ ประดับทรัพย์
  2. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน
      2.1 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
      2.2 ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า
      2.3 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ
      2.4 ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I
      2.5 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
f52_20190108133739.doc
f52_20190108133846.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
มาณิตา เสรีย์ประเสริฐ
1.2 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
  3. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
f61_20190108161224.doc
f61_20190108161159.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
นพพร สมจิตต์
1.3 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ
  4. ร้อยละตำบลที่มีระบบ LTC ผ่านเกณฑ์
f71_20190108134436.docx
f71_20190108134524.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
สมคิด ฤทธิศักดิ์
1.4 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
  5. ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง
f81_20190111132232.docx
f81_20190111132305.pptx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ภคณัฏฐ์ ทองขาว
  6. อัตราผู้ป่วย DM รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยป่วย HT ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
f82_20190111162042.doc
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
เจริญ ปราบปรี
  7. ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้
f83_20190114105414.doc
f83_20190114105443.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
เจริญ ปราบปรี
  8. ร้อยละของ รพ. ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green & Clean Hospital
f84_20190114111859.doc
f84_20190114115646.pptx
 
อนามัยสิ่งแวดล้อม
มานพ รามทอง
  9. โครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”
f85_20190108160259.doc
f85_20190108160338.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
ไพฑูรย์ จิตไชยรักษ์
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (16 ตัวชี้วัด)
(รพ.พัทลุง เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในส่วนของ สสจ.พัทลุง มี คุณไพลิน ฆังครัตน์ กลุ่มงานประกันสุขภาพ เป็นผู้ประสาน)
2.1 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
  10. ร้อยละ 60 ของอำเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ
f101_20190114141533.doc
f101_20190109215818.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
อรสา เหล่าเจริญสุข
  11. ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)
f102_20190108211255.doc
f102_20190108211344.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
นภาพร เนตรเกื้อกูล
  12. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
f103_20190109220009.doc
f103_20190109215929.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
อรสา หล่าเจริญสุข
2.2 โครงการตามพระราชดำริ
  13. อัตราความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
f111_20190109104713.doc
f111_20190109104801.pptx
 
ควบคุมโรคติดต่อ
เกษณี ไชยเพชร
2.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ : Service Outcome
  14. ร้อยละ รพ.ที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และร้อยละ รพ.ที่มีระบบ AMR
f121_20190110164403.docx
f121_20190111111157.pptx
 
คุ้มครองผู้บริโภค
เอมจิตร สุขสกุล
  15. ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละระบบ และได้รับการติดตามต่อเนื่อง 1 ปี
f122_20190111153513.doc
f122_20190111152220.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
จิราภรณ์ เทพหนู
  16. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
f123_20190113162751.doc
f123_20190113162828.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
เอกอร สว่างนิพัทธ์
  17. อัตราส่วนจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล
f124_20190110150051.doc
f124_20190110150138.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
นภาพร เนตรเกื้อกูล
  18. อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล
f125_20190110150306.doc
f125_20190110150332.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
นภาพร เนตรเกื้อกูล
  19. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/y
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
เจริญ ปราบปรี
  20. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
f127_20190619110749.docx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
วาสนา ขวัญสกุล
  21. ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
f128_20190109205852.docx
 
แพทย์แผนไทย
ปฏิพล รัตนพันธ์
2.4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ : Health Outcome
  22. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
      22.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน
      22.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก
      22.3 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชม. ได้รับการรักษาใน Stroke Unit
      22.4 ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชม. ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำภายใน 60 นาที (door to needle time)
      22.5 ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก ได้รับการผ่าตัดสมอง ภายใน 90 นาที (door to operation room time)
f131_20190109094503.doc
f131_20190109094657.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
วัชราภรณ์ จอมชิตกล่ำ
  23. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired sepsis
 
ประกันสุขภาพ
ไพลิน ฆังคะรัตน์
  24. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
f133_20190109094325.doc
f133_20190109094800.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
วัชราภรณ์ จอมชิตกล่ำ
2.5 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร
  25. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชม. ใน รพ.ระดับ A,S,M1
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
เจริญ ปราบปรี
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ (10 ตัวชี้วัด)
3.1 ระบบการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ
  26. ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ
f161_20190109230259.doc
f161_20190110111708.pptx
 
บริหารทรัพยากรบุคคล
สานิตย์ เพชรสุวรรณ
  27. จำนวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข (อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง)
f162_20190109154430.doc
f162_20190109154547.pptx
 
บริหารทรัพยากรบุคคล
สานิตย์ เพชรสุวรรณ
3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
  28. ร้อยละของ รพ.สังกัด กสธ. มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
f171_20190109085902.doc
f171_20190109085938.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
วาสนา ชวัญสกุล
  29. ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัด สป. ที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
f172_20190110162316.doc
f172_20190110162227.pptx
 
บริหารทรัพยากรบุคคล
ปิยะมาลย์ ฉ่ำเฉกหงษ์
  30. ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ
 
  31. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สป. ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
f174_20190109134133.doc
 
นิติการ
เฉลิม ไตรสุวรรณ์
  32. ระดับความสำเร็จของหน่วยงานสังกัด สป. มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด
f175_20190109131639.doc
f175_20190109131716.pptx
 
ควบคุมและตรวจสอบภายใน
โชติ ช่วยเนียม
3.3 การบริหารจัดการประสิทธิภาพ
  33. เขตสุขภาพดำเนินการ digital transformation อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด
f181_20190111095507.doc
f181_20190111095708.pptx
 
พัฒนายุทธศาสตร์
อนิรุธ นาคะวิโรจน์
ธวัชชัย อรุณรัตน์
  34. มีการใช้ Application สำหรับ PCC ใน PCC ทุกแห่ง
f182_20190111104055.doc
f182_20190111104129.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
นภาพร เนตรเกื้อกูล
  35. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7
f183_20190109161613.docx
 
ประกันสุขภาพ
ไพลิน ฆังคะรัตน์
ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินงานตามประเด็นที่มุ่งเน้นของเขตสุขภาพที่ 12
  1. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแต่ละชนิดตามเกณฑ์
f191_20190109104620.doc
f191_20190109211121.pptx
 
ควบคุมโรคติดต่อ
พัชรี โยมเอียด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 7461 3127, 0 7461 2300 ต่อ 138, 139
มีผู้เยี่ยมชมแล้ว 2,009 ครั้ง
นับจาก 25 ธันวาคม 2561