เอกสารเตรียมรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กำหนดตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2563)
ผู้ประสาน : นายสมใจ หนูฤทธิ์ Tel : 08 1898 0825 e-Mail : sojar752@hotmail.com, นายจิรพงษ์ แสงทอง Tel : 08 9977 9240 e-Mail : jirapongst@hotmail.com
.... กรุณาส่งไฟล์ Word และ Power point ให้ทัน ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยนะครับ...
คณะ/ประเด็นการตรวจราชการ
เอกสารรับตรวจโดยผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
     ผู้รับผิดชอบ     
ไฟล์นำเสนอ/เอกสารรับการตรวจเยี่ยม
  1. เอกสารรับตรวจ จังหวัดพัทลุง
f01_20200224170041.pdf
 
สสจ.พัทลุง, รพ.พัทลุง
จิรพงษ์ แสงทอง, ปราณี เดชะ
  2. ไฟล์นำเสนอรับตรวจ สสจ.พัทลุง
f02_20200224220908.pdf
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จิรพงษ์ แสงทอง
  3. ไฟล์นำเสนอรับตรวจ รพ.พัทลุง
f03_20200226094542.pdf
 
รพ.พัทลุง
ปราณี เดชะ
  4. เอกสารรับการตรวจเยี่ยม คปสอ.กงหรา
f04_20200218163856.pdf
 
คปสอ.กงหรา
รพ.กงหรา, สสอ.กงหรา
  5. ไฟล์นำเสนอรับการตรวจเยี่ยม คปสอ.กงหรา
f05_20200218163719.pdf
 
คปสอ.กงหรา
รพ.กงหรา, สสอ.กงหรา
  6. เอกสารรับการตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้านหัวหรั่ง
f06_20200219133202.pdf
 
รพ.สต.บ้านหัวหรั่ง
รพ.สต.บ้านหัวหรั่ง
  7. ไฟล์นำเสนอรับการตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้านหัวหรั่ง
f07_20200219135337.pdf
 
รพ.สต.บ้านหัวหรั่ง
รพ.สต.บ้านหัวหรั่ง
เอกสารรับตรวจ แยกรายประเด็น (สรุปข้อมูลปีงบ 2563 ไตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม 2563) และข้อมูลปัจจุบัน ณ 31 พฤษภาคม 2563)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ทรัพยากรสาธารณสุข และสถานะสุขภาพ
  1. ข้อมูลทั่วไป ประชากร และทรัพยากรสาธารณสุข
f11_20200206144245.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
อนิรุธ นาคะวิโรจน์
  2. ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข
f12_20200206144312.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
อนิรุธ นาคะวิโรจน์
  3. ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ
f13_20200224154416.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
อนิรุธ นาคะวิโรจน์
  4. ข้อมูล CMI, อัตราการครองเตียง (ปีงบประมาณ 2560 – 2562 เต็มปี, ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1)
f14_20200209194254.docx
f14_20200209194207.pptx
 
ประกันสุขภาพ
วัทธิกร วัจนขจรกุล
  5. การบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล (สสจ./รพ./รพ.สต.)
f15_20200211120025.docx
f15_20200211120046.pptx
 
บริหารทรัพยากรบุคคล
สานิตย์ เพชรสุวรรณ
  6. สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (Update ล่าสุด)
f16_20200213150226.doc
f16_20200220110339.pptx
 
ควบคุมโรคติดต่อ
เฉลิมชัย แป้นน้อย
ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ
  1. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2559 – 2563)
f21_20200209100235.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จุรินทร์ เจริญผล
  2. ปัญหาสาธารณสุข
f22_20200210215741.docx
f22_20200210215759.pptx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จิรพงษ์ แสงทอง
  3. แผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2563
f23_20200209111356.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จุรินทร์ เจริญผล
  4.1 การบริหารงบประมาณ (งบลงทุน/งบค่าเสื่อม)
f24_20200209100149.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จุรินทร์ เจริญผล
อรสา ยิ่วเหล็ก
  4.2 การบริหารงบประมาณ (งบดำเนินงาน)
f25_20200209100211.docx
 
บริหารทั่วไป
สาคร อักษรพิมพ์
  5. การบริหารจัดการงบเหมาจ่ายรายหัว
f26_20200131113242.docx
f26_20200131114125.pptx
 
ประกันสุขภาพ
สินีนาฎ อนุมณี
ส่วนที่ 3 การดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
Functional based :
  1.1 สุขภาพแม่และเด็ก : ตั้งครรภ์คุณภาพ ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย
f51_20200209172823.docx
f51_20200211150035.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
นารถอนงค์ ประดับทรัพย์
  1.2 สุขภาพแม่และเด็ก : เด็ก 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
f52_20200211120758.doc
f52_20200211121050.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
มานิตา เสรีประเสริฐ
  1.3 สุขภาพแม่และเด็ก : เด็ก 0-5 ปีพัฒนาการสมวัยพร้อมเรียนรู้
f53_20200211121118.doc
f53_20200211121151.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
มานิตา เสรีประเสริฐ
  2. ผู้สูงอายุคุณภาพ
f54_20200206163247.docx
f54_20200211082122.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
สมคิด ฤทธิศักดิ์
Area based :
  1. ปัญหามารดาตาย (Maternal death)
f61_20200209171618.docx
f61_20200210103056.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
นารถอนงค์ ประดับทรัพย์
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
Functional based :
ลดแออัด ลดรอคอย
  1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ (PCC)
f91_20200204161524.docx
f91_20200204160907.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
อรสา เหล่าเจริญสุข
  2. ER คุณภาพ
f92_20200212121614.doc
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
เจริญ ปราบปรี
  3.1 Fast Track : Stroke
f93_20200210164024.doc
f93_20200210164136.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
วัชราภรณ์ จอมชิตกล่ำ
  3.2 Fast Track : Trauma
f94_20200212111316.docx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
เอกอร สว่างนิพันธ์
  3.3 One Day Surgery (ODS)
 
พัฒนาคุณภาพฯ
วาสนา ขวัญสกุล
  4. Intermediate Care
f96_20200206163323.docx
f96_20200206163414.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
สมคิด ฤทธิศักดิ์
  5. ระบบรับยาที่ร้านยา
f97_20200207163622.doc
f97_20200207163645.pptx
 
คุ้มครองผู้บริโภคฯ
ราชัน คงชุม
  6. การกระจายผู้ป่วยจิตเวชรับยาที่ร้านขายยา
f98_20200212113400.doc
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
เอกอร สว่างนิพันธ์
  7. อสม.หมอประจำบ้าน
f99_20200206145034.doc
f99_20200206144839.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
กรรณิกา นาคะวิโรจน์
Area based :
  1. ปัญหาวัณโรค
f101_20200211060848.doc
f101_20200211060925.pptx
 
ควบคุมโรคติดต่อ
เกษณี ไชยเพชร
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ
  1. ด้านกฎหมาย
f111_20200212151021.docx
 
นิติการ
เฉลิม ไตรสุวรรณ์
  2. ITA
f112_20200207160949.doc
f112_20200207162226.ppt
 
นิติการ
เฉลิม ไตรสุวรรณ์
  3. Smart Hospital
f113_20200212142810.docx
f113_20200212144440.pptx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
อนิรุธ นาคะวิโรจน์
  4. สถานการณ์การเงินการคลังของโรงพยาบาล (CFO)
f114_20200207092907.doc
f114_20200204143848.pptx
 
ประกันสุขภาพ
สินีนาฎ อนุมณี
คณะที่ 4 Agenda base โครงการพระราชดำริ/กัญชาทางการแพทย์
  1. โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
f121_20200214151121.doc
f121_20200214232326.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
นภาพร เนตรเกื้อกูล
  2. โครงการพระราชดำริอื่น ๆ ที่ดำเนินการในจังหวัด
f122_20200213181302.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ภคณัฎฐ์ ทองขาว
  3. กัญชาทางการแพทย์
f123_20200211154205.doc
f123_20200212093237.pptx
 
การแพทย์แผนไทยฯ
พินิจสินธุ์ เพชรมณี
  4. อาหารปลอดภัย ผักปลอดสารพิษ
f125_20200212102421.doc
f125_20200212163737.pptx
 
คุ้มครองผู้บริโภคฯ
อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
พรชนก เจนศิริศักดิ์
นิรัตน์ อินสุวรรณ์
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 7461 3127, 0 7461 2300 ต่อ 138, 139
มีผู้เยี่ยมชมแล้ว 2,438 ครั้ง
นับจาก 28 มกราคม 2563