เอกสารเตรียมรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กำหนดตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2564)
ผู้ประสาน : นายสมใจ หนูฤทธิ์ Tel : 08 1898 0825 e-Mail : sojar752@hotmail.com, นายจิรพงษ์ แสงทอง Tel : 08 9977 9240 e-Mail : jirapongst@hotmail.com
คณะ/ประเด็นการตรวจราชการ
เอกสารรับตรวจโดยผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
     ผู้รับผิดชอบ     
ไฟล์นำเสนอ/เอกสารรับการตรวจเยี่ยม
  1. เอกสารรับตรวจ จังหวัดพัทลุง
f01_20210115142454.pdf
 
สสจ.พัทลุง,
รพ.พัทลุง
จิรพงษ์ แสงทอง,
ปราณี เดชะ
  2. ไฟล์นำเสนอรับตรวจ สสจ.พัทลุง
f02_20210118165048.pdf
 
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
จิรพงษ์ แสงทอง
  3. ไฟล์นำเสนอรับตรวจ รพ.พัทลุง
f03_20210118234500.pdf
 
รพ.พัทลุง
ปราณี เดชะ
  4. เอกสารรับการตรวจเยี่ยม คปสอ.ป่าบอน
f04_20210115142320.pdf
 
คปสอ.ป่าบอน
คปสอ.ป่าบอน
  5. ไฟล์นำเสนอรับการตรวจเยี่ยม คปสอ.ป่าบอน
f05_20210115142341.pdf
 
คปสอ.ป่าบอน
คปสอ.ป่าบอน
  6. เอกสารรับการตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้านน้ำตก
f06_20210115141913.pdf
 
รพ.สต.บ้านน้ำตก
รพ.สต.บ้านน้ำตก
  7. ไฟล์นำเสนอรับการตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้านน้ำตก
f07_20210115140817.pdf
 
รพ.สต.บ้านน้ำตก
รพ.สต.บ้านน้ำตก
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ทรัพยากรสาธารณสุข และสถานะสุขภาพ
  1. ข้อมูลทั่วไป ประชากร และทรัพยากรสาธารณสุข
f11_20210104094306.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
อนิรุธ นาคะวิโรจน์
  2. ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ
f12_20210104094042.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
อนิรุธ นาคะวิโรจน์
  3. ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข
f13_20210104094323.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
อนิรุธ นาคะวิโรจน์
  4. ข้อมูล CMI, อัตราการครองเตียง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 เต็มปี, ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1)
f14_20210106173431.docx
f14_20210106202107.pptx
 
ประกันสุขภาพ
วัทธิกร วัจนขจรกุล
  5. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (สสจ./รพ./รพ.สต.)
f15_20210112134916.docx
f15_20210106155441.pptx
 
บริหารทรัพยากรบุคคล
สานิตย์ เพชรสุวรรณ
  6. สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
f16_20210107093848.doc
f16_20210115134341.pptx
 
ควบคุมโรคติดต่อ
เฉลิมชัย แป้นน้อย
ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ ปัญหาสาธารณสุข และการบริหารงบประมาณ
  1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุงด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2559 – 2564)
f21_20210105155201.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
จุรินทร์ เจริญผล
  2. แผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2564
f22_20210105155222.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
จุรินทร์ เจริญผล
  3. แผนการแก้ปัญหาสาธารณสุขของจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2564
 
      3.1 โรคความดันโลหิตสูง
f24_20210108114159.docx
f24_20210108114048.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
ชะอ้น สงแก้ว
      3.2 โรคเบาหวาน
f25_20210107233007.docx
f25_20210108095436.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
ชะอ้น สงแก้ว
      3.3 โรคไข้เลือดออก
 
ควบคุมโรคติดต่อ
ศรีอรรถ แก้วทิพย์
      3.4 อุบัติเหตุทางถนน
f27_20210110165917.docx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
เอกอร สว่างนิพนธ์
      3.5 โรคหัวใจขาดเลือด/หลอดเลือดสมอง
f28_20210108135949.docx
f28_20210107141336.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
วัชราภรณ์ จอมชิตกล่ำ
      3.6 ยาเสพติด
f29_20210107162341.docx
f29_20210107162436.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
จิราภรณ์ เทพหนู
      3.7 มะเร็งเต้านม
f2A0_20210108140010.docx
f2A0_20210107141507.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
วัชราภรณ์ จอมชิตกล่ำ
      3.8 มะเร็งปากมดลูก
f2A1_20210108140025.docx
f2A1_20210107141606.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
วัชราภรณ์ จอมชิตกล่ำ
      3.9 โรคไต
f2A2_20210108144906.docx
f2A2_20210108095532.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
ชะอ้น สงแก้ว
      3.10 ภาวะอ้วนในประชาชนวัยทำงาน
f2A3_20210106113132.docx
f2A3_20210106113226.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
วิชา สันติภาพถาวร
  4.1 การบริหารงบประมาณ (งบลงทุน/งบค่าเสื่อม) ข้อมูลล่าสุด
f2A4_20210106155403.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
จุรินทร์ เจริญผล
  4.2 การบริหารงบประมาณ (งบดำเนินงาน) ข้อมูลล่าสุด
f2A5_20210106094059.docx
 
บริหารทั่วไป
สาคร ชูภักดี
  5. การบริหารจัดการงบเหมาจ่ายรายหัว
f2A6_20210105120017.docx
f2A6_20210107160712.pptx
 
ประกันสุขภาพ
สินีนาฎ อนุมณี
ส่วนที่ 3 การดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Agenda based (นโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์ชาติ)
  1. โครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ
      1.1 โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
f61_20210108112632.docx
f61_20210108150824.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
นภาพร เนตรเกื้อกูล
  2. กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ
      2.1 กัญชาทางการแพทย์
f71_20210107162014.docx
f71_20210107161926.pptx
 
การแพทย์แผนไทยฯ
พินิจสินธุ์ เพชรมณี
      2.2 สมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ (ไม่เป็นจังหวัดเป้าหมาย)
 
การแพทย์แผนไทยฯ
พินิจสินธุ์ เพชรมณี
  3. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
      3.1 ประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน
f81_20210109215842.docx
f81_20210109221522.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
อรสา เหล่าเจริญสุข
      3.2 จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
f82_20210109200449.docx
f82_20210109221626.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
อรสา เหล่าเจริญสุข
      3.3 พชอ.
f83_20210109190450.doc
f83_20210109222020.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
อรสา เหล่าเจริญสุข
Functional based (ระบบงานของหน่วยบริการ)
  4. สุขภาพกลุ่มวัย + สุขภาพจิต
      4.1 ผู้สูงอายุคุณภาพ (พลัดตกหกล้ม)
f101_20210106120736.docx
f101_20210106120836.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
สมคิด ฤทธิศักดิ์
      4.2 สุขภาพจิต (ฆ่าตัวตาย)
f102_20210107105322.docx
f102_20210108152731.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
อารี ชูสังข์
      4.3 มารดาตาย
f103_20210107111802.docx
f103_20210105184411.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
นารถอนงค์ ประดับทรัพย์
      4.4 เด็กปฐมวัย
f104_20210111142616.docx
f104_20210111142702.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
มานิตา เสรีประเสริฐ
      4.5 กลุ่มวัยทำงาน (NCD – HT, DM)
f105_20210109200046.docx
f105_20210110202449.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ,
ส่งเสริมสุขภาพ
ชะอ้น สงแก้ว,
วิชา สันติภาพถาวร
  5. ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย (รพ.พัทลุง เป็นผู้รวบรวมข้อมูล, ผู้ประสานงาน Service Plan สสจ.พัทลุง นายนิวัธ เทพสง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ)
      5.1 Service Plan สาขาหัวใจและหลอดเลือด
f111_20210107142346.docx
f111_20210107142434.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
วัชราภรณ์ จอมชิตกล่ำ
      5.2 Service Plan สาขาอุบัติเหตุ
f112_20210113151318.docx
f112_20210108160403.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
เอกอร สว่างนิพนธ์,
สุวรรณดี ชูรัตน์
      5.3 Service Plan สาขามะเร็ง
f113_20210107142514.docx
f113_20210107143108.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
วัชราภรณ์ จอมชิตกล่ำ
      5.4 Service Plan สาขาทารกแรกเกิด
f114_20210111143511.docx
f114_20210111143439.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
มานิตา เสรีประเสริฐ
      5.5 Service Plan สาขา intermediate care
 
ส่งเสริมสุขภาพ
สมคิด ฤทธิศักดิ์
  6. Good Governance
      6.1 ตรวจสอบภายใน
f121_20210111092050.docx
f121_20210111092111.pptx
 
งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สุพัฒน์ ทองขาว
      6.2 การเงินการคลัง
f122_20210111150722.doc
f122_20210107150428.pptx
 
ประกันสุขภาพ
สินีนาฎ อนุมณี
Area based (ปัญหาสำคัญของพื้นที่)
  - Innovative health care
    1. Seamless refer
f141_20210113163640.docx
f141_20210113164311.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
นภาพร เนตรเกื้อกูล
  - เรื่องที่เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่เขต
    2. HNA (Healthcare Network Accreditation)
f151_20210107102912.docx
f151_20210107103635.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
นารถอนงค์ ประดับทรัพย์
ส่วนที่ 4 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง
      1. จำนวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ
f171_20210111112707.docx
f171_20210109221912.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
อรสา เหล่าเจริญสุข
      2. จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 (ดูใน Agenda based 3. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ)
 
พัฒนาคุณภาพฯ
อรสา เหล่าเจริญสุข
      3. ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ (ดูใน Agenda based 3. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ)
 
พัฒนาคุณภาพฯ
อรสา เหล่าเจริญสุข
  2. เศรษฐกิจสุขภาพ
      4. อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว (ไม่เป็นจังหวัดเป้าหมาย)
 
      5. สถานที่กักกันตัวตามที่รัฐกำหนด (AHQ/WQ) ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การรับชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น (ไม่มีเป้าหมาย)
 
ควบคุมโรคติดต่อ,
อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
บุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์,
มานพ รามทอง
  3. สมุนไพร กัญชา กัญชง
      6. ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ (ดูใน Agenda based 2. กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ)
 
การแพทย์แผนไทยฯ
พินิจสินธุ์ เพชรมณี
      7. เมืองสมุนไพรได้รับการพัฒนาด้านเกษตร วัตถุดิบสมุนไพร อุตสาหกรรมสมุนไพร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและ การแพทย์แผนไทยผ่านเกณฑ์การประเมิน (ไม่เป็นจังหวัดเป้าหมาย)
 
การแพทย์แผนไทยฯ
พินิจสินธุ์ เพชรมณี
  4. สุขภาพดีวิถีใหม่
      8. ครอบครัวมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
f201_20210106113432.docx
f201_20210106113346.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
วิชา สันติภาพถาวร
      9. สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
          - ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market)
          - อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health)
f202_20210107233556.docx
f202_20210108132904.pptx
 
อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
นิรัตน์ อินสุวรรณ์
  5. COVID-19
      10. ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สงบได้ ภายใน 21-28 วัน
f211_20210106133012.docx
f211_20210106133041.pptx
 
ควบคุมโรคติดต่อ
ทวี ชูช่วย
      11. อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทั้งประเทศ
f212_20210106133121.docx
 
ควบคุมโรคติดต่อ
ทวี ชูช่วย
  6. ระบบบริการก้าวหน้า
      12. ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีนวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ (ตัวชี้วัดระดับเขต)
 
  7. ธรรมาภิบาล
      13. จำนวนส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
f231_20210107152736.docx
f231_20210107152757.pptx
 
งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
โชติ ช่วยเนียม
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 7461 3127, 0 7461 2300 ต่อ 305, 306
มีผู้เยี่ยมชมแล้ว 4,391 ครั้ง
นับจาก 28 ธันวาคม 2563