เอกสารเตรียมรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กำหนดตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2565)
ผู้ประสาน : นายสมใจ หนูฤทธิ์ Tel : 08 1898 0825 e-Mail : sojar752@hotmail.com, นายจิรพงษ์ แสงทอง Tel : 08 9977 9240 e-Mail : jirapongst@hotmail.com

.... กรุณาส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงานรับตรวจราชการ (ไฟล์ Word) และ ไฟล์นำเสนอ Power point ภายในวันที่ 28 มกราคม 2565 ...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แนวทางการตรวจราชการ

คณะ/ประเด็นการตรวจราชการ
เอกสารรับตรวจโดยผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
     ผู้รับผิดชอบ     
ไฟล์นำเสนอ/เอกสารรับตรวจ
  1. เอกสารรับตรวจ จังหวัดพัทลุง
f01_20220211100429.pdf
f01_20220610104554.docx
 
สสจ.พัทลุง, รพ.พัทลุง
- สสจ.พัทลุง จิรพงษ์ แสงทอง, สุชาติวิทยา ขวัญแก้ว
- รพ.พัทลุง ปราณี เดชะ, เนตอนงค์ พิณเขียว
  2. ไฟล์นำเสนอรับตรวจ สสจ.พัทลุง
f02_20220215001410.pdf
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จิรพงษ์ แสงทอง
  3. ไฟล์นำเสนอรับตรวจ รพ.พัทลุง
f03_20220217092815.pdf
 
รพ.พัทลุง
ปราณี เดชะ, เนตอนงค์ พิณเขียว
  4. เอกสารรับการตรวจเยี่ยม คปสอ.เขาชัยสน
f04_20220211102327.pdf
 
คปสอ.เขาชัยสน
คปสอ.เขาชัยสน
  5. ไฟล์นำเสนอรับการตรวจเยี่ยม คปสอ.เขาชัยสน
f05_20220208212205.pdf
 
คปสอ.เขาชัยสน
คปสอ.เขาชัยสน
  6. เอกสารรับการตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้านนาหยา
f06_20220218162157.pdf
f06_20220213144914.docx
 
รพ.สต.บ้านนาหยา
รพ.สต.บ้านนาหยา
  7. ไฟล์นำเสนอรับการตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้านนาหยา
f07_20220218162416.pdf
f07_20220209151221.ppt
 
รพ.สต.บ้านนาหยา
รพ.สต.บ้านนาหยา
  8. เอกสารรับการตรวจเยี่ยม คปสอ.ตะโหมด
f08_20220215132024.pdf
 
คปสอ.ตะโหมด
คปสอ.ตะโหมด
  9. ไฟล์นำเสนอรับการตรวจเยี่ยม คปสอ.ตะโหมด
f09_20220215182814.pdf
 
คปสอ.ตะโหมด
คปสอ.ตะโหมด
  10. เอกสารรับการตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้านเกาะเรียน
f10_20220215215750.pdf
 
รพ.สต.บ้านเกาะเรียน
รพ.สต.บ้านเกาะเรียน
  11. ไฟล์นำเสนอรับการตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้านเกาะเรียน
f11A_20220215215816.pdf
 
รพ.สต.บ้านเกาะเรียน
รพ.สต.บ้านเกาะเรียน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ทรัพยากรสาธารณสุข และสถานะสุขภาพ
  1. ข้อมูลทั่วไป ประชากร และทรัพยากรสาธารณสุข
  2. ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ
  3. ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข
f11_20220204104308.docx
f11_20220126152911.pptx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
อนิรุธ นาคะวิโรจน์
  4. ข้อมูล CMI, อัตราการครองเตียง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 เต็มปี, ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1)
f14_20220128101638.docx
f14_20220128101715.pptx
 
ประกันสุขภาพ
วัทธิกร วัจนขจรกุล
  5. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
f15_20220129143529.docx
f15_20220129143500.pptx
 
บริหารทรัพยากรบุคคล
สานิตย์ เพชรสุวรรณ
  6. สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
f16_20220128154124.doc
f16_20220129114650.pptx
 
ควบคุมโรคติดต่อ
เฉลิมชัย แป้นน้อย
  7. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
f17_20220201095041.docx
f17_20220201102720.pptx
 
ควบคุมโรคติดต่อ
บุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์
  8. การบริหารจัดการ ผลการดำเนินงานวัคซีน COVID-19
f18_20220204154113.docx
f18_20220205101217.pptx
 
ควบคุมโรคติดต่อ
บุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์
ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ ปัญหาสาธารณสุข และการบริหารงบประมาณ
  1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุงด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2559 – 2565)
f21_20220126225543.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จุรินทร์ เจริญผล
  2. แผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
f22_20220126225627.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จุรินทร์ เจริญผล
  3. แผนการดำเนินงานแก้ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสรุปแผนงานแก้ไขปัญหาสาธารณสุข]
 
      3.1 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
f231_20220131150837.docx
f231_20220201085224.pptx
 
ควบคุมโรคติดต่อ
ทวี ชูช่วย
      3.2 โรคเบาหวาน
f232_20220130133412.docx
f232_20220202135323.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
ชะอ้น ส่งแก้ว
      3.3 โรคความดันโลหิตสูง
f233_20220202124813.docx
f233_20220202135001.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
ชะอ้น ส่งแก้ว
      3.4 โรคหัวใจขาดเลือด/หลอดเลือดสมอง
f234_20220127150803.docx
f234_20220127151035.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
วัชราภรณ์ จอมชิตกล่ำ
      3.5 อุบัติเหตุทางถนน
f235_20220202210123.docx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
เอกอร สว่างนิพนธ์
      3.6 ยาเสพติด
f236_20220131030203.docx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
จิราภรณ์ เทพหนู
      3.7 มารดาตาย
f237_20220125164135.docx
f237_20220129004733.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
นารถอนงค์ ประดับทรัพย์
      3.8 โรคไต
f238_20220130133509.docx
f238_20220202110225.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
ชะอ้น ส่งแก้ว
      3.9 มะเร็งทุกชนิด
f239_20220128160116.docx
f239_20220127151113.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
วัชราภรณ์ จอมชิตกล่ำ
      3.10 โรคไข้เลือดออก
f239A_20220202115204.docx
 
ควบคุมโรคติดต่อ
ศรีอรรถ แก้วทิพย์
  4. การบริหารงบประมาณ
 
      4.1 การบริหารงบประมาณ - งบลงทุน/งบค่าเสื่อม
f241_20220126225836.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จุรินทร์ เจริญผล
      4.2 การบริหารงบประมาณ - งบดำเนินงาน
f242_20220126141249.docx
 
บริหารทั่วไป
สาคร ชูภักดี
  5. การบริหารจัดการงบเหมาจ่ายรายหัว
f25_20220125155740.docx
 
ประกันสุขภาพ
สินีนาฎ อนุมณี
ส่วนที่ 3 การดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Agenda based (นโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์ชาติ)
  ประเด็นที่ 1 โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์
  1.1 โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
f51_20220202154750.docx
f51_20220127163827.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
นภาพร เนตรเกื้อกูล
  ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย์
  2.1 การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
f61_20220201121802.docx
f61_20220201121916.pptx
 
การแพทย์แผนไทยฯ
พินิจสินธุ์ เพชรมณี
  2.2 เศรษฐกิจสุขภาพ
 
-
ไม่เป็นพื้นที่ดำเนินการ
  ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
  3.1 จำนวนประชาชนคนไทยมีหมอประจำตัว 3 คน
f71_20220128231356.docx
f71_20220128175215.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
จรรยา คงสุด
  3.2 การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตาม พรบ.ฯ
f72_20220128220431.docx
f72_20220128175246.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
จรรยา คงสุด
  3.3 อำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ (พชอ.)
f73_20220128161635.doc
f73_20220128165516.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
อรสา เหล่าเจริญสุข
  3.4 รพ.สต.ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว
f74_20220128174845.docx
f74_20220128174809.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
จรรยา คงสุด
Functional based (ระบบงานของหน่วยบริการ)
  ประเด็นที่ 4 สุขภาพกลุ่มวัย+สุขภาพจิต
  4.1 สุขภาพเด็ก
 
        - ระดับสติปัญญาเฉลี่ย IQ ของเด็กไทย
f82_20220131115213.docx
f82_20220131115249.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
นารถอนงค์ ประดับทรัพย์
มานิตา เสรีประเสริฐ
  4.2 สุขภาพวัยทำงาน
 
        - อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
f92_20220127091459.docx
f92_20220127091350.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
อารี ชูสังข์
        - การตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง
f93_20220129145605.docx
f93_20220129201803.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
ชะอ้น ส่งแก้ว
  สุขภาพสูงอายุ
 
  4.3 สุขภาพสูงอายุ พฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์
f95_20220201000435.doc
f95_20220131103319.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
ปวีณ์กร จินรัตน์
  4.4 สุขภาพสูงอายุ สมองเสื่อม พลัดตกหกล้ม
f96_20220131120206.docx
f96_20220131120238.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
ปวีณ์กร จินรัตน์
  4.5 สุขภาพสูงอายุ Long Term Care
f97_20220201101249.doc
f97_20220201104140.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
ปวีณ์กร จินรัตน์
  4.6 สุขภาพดีวิถีใหม่ Living with COVID
 
        - ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันโรคพึงประสงค์
f99_20220202112209.docx
f99_20220130094601.pptx
 
อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
มานพ รามทอง
        - จำนวนประชากรที่เข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ 5 ล้านบัญชี
f9A_20220128112321.docx
f9A_20220128112430.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
วิชา สันติภาพถาวร
        - กิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันโรค COVID-19
f9B_20220127195935.docx
f9B_20220201093110.pptx
 
อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
มานพ รามทอง
  ประเด็นที่ 5 ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย (รพ.พัทลุง เป็นผู้รวบรวมข้อมูล, ผู้ประสานงาน Service Plan สสจ.พัทลุง นางนภาพร เนตรเกื้อกูล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ)
  5.1 Service Plan สาขาหัวใจและหลอดเลือด
f101_20220127151336.docx
f101_20220127151310.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
วัชราภรณ์ จอมชิตกล่ำ
  5.2 Service Plan สาขาอุบัติเหตุ
f102_20220203113149.docx
f102_20220127120702.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
เอกอร สว่างนิพนธ์
สุวรรณดี ชูรัตน์
  5.3 Service Plan สาขามะเร็ง
f103_20220127151411.docx
f103_20220127151432.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
วัชราภรณ์ จอมชิตกล่ำ
  5.4 Service Plan สาขาทารกแรกเกิด
f104_20220201153407.docx
f104_20220201153557.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
มานิตา เสรีประเสริฐ
  5.5 Intermediate care
f105_20220201094538.docx
f105_20220201111006.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
อมรรัตน์ ฤทธิ์ทอง
  5.6 Service Plan สาขา Sepsis
f106_20220128141107.docx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
วาสนา ขวัญสกุล
  5.7 Service Plan สาขา Stroke
f107_20220127151457.docx
f107_20220127151520.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
วัชราภรณ์ จอมชิตกล่ำ
  ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล (Good Governance)
  6.1 ตรวจสอบภายใน (แผนเงินบำรุงในโรงพยาบาล)
f111_20220124143118.docx
f111_20220124134507.pptx
 
ตรวจสอบภายในฯ
โชติ ช่วยเนียม
  6.2 การเงินการคลังสุขภาพ
        - วิกฤตการเงินระดับ 7
        - ระบบจัดเก็บรายได้
f112_20220131155930.doc
f112_20220131160155.pptx
 
ประกันสุขภาพ

สินีนาฎ อนุมณี
วัทธิกร วัจนขจรกุล
  6.3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพของประชาชน
f113_20220201100759.docx
f113_20220201100857.pptx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ธวัชชัย อรุณรัตน์
  6.4 องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
 
        - บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขมีการประเมินความสุขบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข (Happinometer)
f115_20220201115741.docx
f115_20220201115700.pptx
 
บริหารทรัพยากรบุคคล
ปฏิวัติ โชติรัตน์
        - ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้รับการพัฒนา
f116_20220131113933.docx
f116_20220131113913.pptx
 
บริหารทรัพยากรบุคคล
สานิตย์ เพชรสุวรรณ
Area based (ปัญหาสำคัญของพื้นที่)
  1. Area based
      - NCD
f131_20220130124303.docx
f131_20220130124340.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
ชะอ้น ส่งแก้ว
      - AGED (ผู้สูงอายุ)
f132_20220201105209.docx
f132_20220201105227.ppt
 
ส่งเสริมสุขภาพ
ปวีณ์กร จินรัตน์
  2. Best Practice (นวัตกรรมเด่น)
      - Stroke
f141_20220127151651.docx
f141_20220127151731.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
วัชราภรณ์ จอมชิตกล่ำ
ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง
      1. จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน
f161_20220131170011.docx
f161_20220131170049.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
จรรยา คงสุด
  3. สมุนไพร กัญชา กัญชง
      2. มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในเมืองสมุนไพรและจังหวัดในเขตสุขภาพเพิ่มขึ้น
f171_20220131105632.docx
f171_20220131105740.pptx
 
การแพทย์แผนไทยฯ
จุฑารัตน์ ไพชำนาญ
  4. สุขภาพดีวิถีใหม่
      3. กิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ
f181_20220127195737.docx
f181_20220201091351.pptx
 
อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
มานพ รามทอง
  5. COVID-19
      4. อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทั้งประเทศ
f191_20220131105905.docx
 
ควบคุมโรคติดต่อ
ทวี ชูช่วย
  6. ระบบบริการก้าวหน้า
      5. ผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถเข้าถึงบริการผ่าตัด เคมีบำบัด รังสีรักษา ภายใน 4, 6 และ 6 สัปดาห์
f201_20220128160214.docx
f201_20220128160259.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
วัชราภรณ์ จอมชิตกล่ำ
      6. สถานบริการต้นแบบในการพัฒนาตามนโยบาย EMS ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับขั้นสูง (the best)
f202_20220128103657.docx
f202_20220128103726.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
วาสนา ขวัญสกุล
  7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
      7. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ
          - ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ
          - ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ
f211_20220131120011.docx
f211_20220129002307.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
ปวีณ์กร จินรัตน์
      8. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
f212_20220128162358.docx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
อารี ชูสังข์
  8. ธรรมาภิบาล
      9. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
f221_20220131154304.docx
 
กฎหมาย
วรัญญู ชายเกลี้ยง
  9. องค์กรแห่งความสุข
      10. องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
f2311_20220201115813.docx
f2311_20220201115855.pptx
 
บริหารทรัพยากรบุคคล
ปฏิวัติ โชติรัตน์
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 7461 3127, 0 7461 2300 ต่อ 305, 306
มีผู้เยี่ยมชมแล้ว 2,823 ครั้ง
นับจาก 20 มกราคม 2565