เอกสารเตรียมรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กำหนดตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2566)

ผู้ประสาน : นางจุรินทร์ เจริญผล Tel : 087 293 5160, นายจิรพงษ์ แสงทอง Tel : 08 9977 9240

.... กรุณาส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงานรับตรวจราชการ (ไฟล์ Word) และ ไฟล์นำเสนอ Power point ภายในวันที่ 22 มกราคม 2566 ...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แนวทางการตรวจราชการ

คณะ/ประเด็นการตรวจราชการ
เอกสารรับตรวจโดยผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
     ผู้รับผิดชอบ     
ไฟล์นำเสนอ/เอกสารรับตรวจ
  1. เอกสารรับตรวจ จังหวัดพัทลุง
f01_20230206095807.pdf
 
สสจ.พัทลุง, รพ.พัทลุง
จิรพงษ์ แสงทอง, ปราณี เดชะ
  2. ไฟล์นำเสนอรับตรวจ สสจ.พัทลุง
f02_20230207155722.pdf
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จิรพงษ์ แสงทอง
  3. ไฟล์นำเสนอรับตรวจ รพ.พัทลุง
f03_20230206132311.pdf
 
รพ.พัทลุง
ปราณี เดชะ
  4. เอกสารรับตรวจ คปสอ.กงหรา
f04_20230203164245.pdf
 
คปสอ.กงหรา
คปสอ.กงหรา
  5. ไฟล์นำเสนอรับตรวจ คปสอ.กงหรา
f05_20230203201126.pdf
 
คปสอ.กงหรา
คปสอ.กงหรา
  6. เอกสารรับตรวจ รพ.สต.บ้านพังกิ่ง
 
รพ.สต.บ้านพังกิ่ง
รพ.สต.บ้านพังกิ่ง
  7. ไฟล์นำเสนอรับตรวจ รพ.สต.บ้านพังกิ่ง
f07_20230201155514.pdf
 
รพ.สต.บ้านพังกิ่ง
รพ.สต.บ้านพังกิ่ง
  8. เอกสารรับตรวจ คปสอ.ศรีบรรพต
f08_20230201102247.pdf
 
คปสอ.ศรีบรรพต
คปสอ.ศรีบรรพต
  9. ไฟล์นำเสนอรับตรวจ คปสอ.ศรีบรรพต
f09_20230201114216.pdf
 
คปสอ.ศรีบรรพต
คปสอ.ศรีบรรพต
  10. เอกสารรับตรวจ รพ.สต.เขาปู่
f10_20230201102418.pdf
 
รพ.สต.เขาปู่
รพ.สต.เขาปู่
  11. ไฟล์นำเสนอรับตรวจ รพ.สต.เขาปู่
fA11_20230201102440.pdf
 
รพ.สต.เขาปู่
รพ.สต.เขาปู่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ทรัพยากรสาธารณสุข และสถานะสุขภาพ
  1. ข้อมูลทั่วไป ประชากร และทรัพยากรสาธารณสุข
  2. ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ
  3. ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข
f11_20230125160736.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
อนิรุธ นาคะวิโรจน์
  4. ข้อมูล CMI, อัตราการครองเตียง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 เต็มปี, ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1
f14_20230126084317.docx
f14_20230126084329.pptx
 
ประกันสุขภาพ
ศราวุธ พาหุพันธ์
  5. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
f15_20230206100906.docx
f15_20230206100918.pptx
 
บริหารทรัพยากรบุคคล
สานิตย์ เพชรสุวรรณ
  6. สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
f16_20230121232651.docx
f16_20230127085005.pptx
 
ควบคุมโรคติดต่อ
นฤมล รักษายศ
ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ ปัญหาสาธารณสุข และการบริหารงบประมาณ
  1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุงด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2566 – 2570)
f21_20230118084249.docx
f21_20230118084232.pptx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ชวกร อ่อนจันทร์
  2. แผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
f22_20230125132100.docx
f22_20230118084331.pptx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ชวกร อ่อนจันทร์
  3. แผนเงินบำรุงและแผนลงทุน
f23_20230129094350.docx
 
ประกันสุขภาพ
วัทธิกร วัจนขจรกุล
  4. การบริหารงบประมาณ - งบลงทุน/งบค่าเสื่อม
f24_20230121201607.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ชวกร อ่อนจันทร์
  5. การบริหารงบประมาณ - งบดำเนินงาน
f25_20230124102513.docx
 
บริหารทั่วไป
สาคร ชูภักดี
  6. การบริหารงบเหมาจ่ายรายหัว
f26_20230129104637.docx
 
ประกันสุขภาพ
วัทธิกร วัจนขจรกุล
การดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Agenda based (นโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์ชาติ)
  ประเด็นที่ 1 Health For Wealth
  1.1 กัญชาทางการแพทย์
  1) การจัดบริการคลินิกกัญชา ทางการแพทย์และการส่งเสริมงานวิจัยด้านกัญชา
  1.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะ ประคับประคอง (Palliative care) ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์
f71_20230125140507.docx
f71_20230125140605.pptx
 
แพทย์แผนไทยฯ
เกษร จันทร์สวี
  1.2 ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์
f72_20230125140647.docx
f72_20230125140625.pptx
 
แพทย์แผนไทยฯ
เกษร จันทร์สวี
  1.3 จำนวนงานวิจัยและการจัดการความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์ของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข
 
ระดับเขต
(แพทย์แผนไทยฯ)
พินิจสินธุ์ เพชรมณี
  1.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์
  1. อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐาน ตามที่กำหนด
f81_20230118120348.docx
f81_20230118114133.pptx
 
คุ้มครองผู้บริโภคฯ
ศินลิน ตันสุขโกศล
  2. ร้อยละของศูนย์เวลเนส (Wellness Center)/ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับการยกระดับแบบมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และ สมุนไพรให้มีคุณค่าและมูลค่าสูงเพิ่มขึ้น
 
ระดับเขต
(แพทย์แผนไทยฯ)
ผาด ศรีรัตนพันธ์
  3. ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริม และได้รับการอนุญาต
f83_20230127090902.docx
f83_20230117151244.pptx
 
คุ้มครองผู้บริโภคฯ
กัญญรัตน์ บุญสนิท
พรชนก เจนศิริศักดิ์
  ประเด็นที่ 2 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
  1. ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ
f91_20230130133140.doc
 
พัฒนาคุณภาพฯ
อรสา เหล่าเจริญสุข
  2. จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและ เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตาม พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
f92_20230124055437.docx
f92_20230203115151.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
จรรยา คงสุด
  3. จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน
f93_20230125164951.docx
f93_20230203115218.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
จรรยา คงสุด
Functional based (ระบบงานของหน่วยบริการ)
  ประเด็นที่ 3 สุขภาพกลุ่มวัย และการยกระดับบริการผู้สูงอายุ
  3.1 กลุ่มวัย
  - มารดาและทารก
  1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพ แสนคน
f131_20230123143121.docx
f131_20230123092652.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
นารถอนงค์ ประดับทรัพย์
  2. อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน
f132_20230123142349.docx
f132_20230123142419.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
มานิตา เสรีย์ประเสริฐ
  - เด็กปฐมวัย
  1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
      - คัดกรองพัฒนาการ
      - มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า
      - ได้รับการติดตาม
      - เด็กได้รับการติดตามมีพัฒนาการสมวัย (สมวัย 2)
      - เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการล่าช้า
f133_20230124213630.docx
f133_20230122094648.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
มานิตา เสรีย์ประเสริฐ
  2. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีการพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับ
การกระตุ้น พัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมาตรฐานอื่น จนมีพัฒนาการสมวัย
f134_20230130142341.docx
f134_20230130142355.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
มานิตา เสรีย์ประเสริฐ
  3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
      - เด็กอายุ 0 – 5 ปี มีภาวะเตี้ย
      - เด็กอายุ 0 – 5 ปี มีภาวะผอม
      - เด็กอายุ 0 – 5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
f135_20230122105021.docx
f135_20230122105351.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
มานิตา เสรีย์ประเสริฐ
  4. ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ
f136_20230125135711.docx
f136_20230201105858.pptx
 
ทันตสาธารณสุข
ชนิฎาภรณ์ สอนสังข์
  - วัยทำงาน
  1. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
      - อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
      - ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปทำร้ายตนเองซ้ำ ภายใน 1 ปี
f151_20230122185037.docx
f151_20230122184952.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
อารี ชูสังข์
  2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
f152_20230122185131.docx
f152_20230122185152.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
อารี ชูสังข์
  - ตัวชี้วัดกำกับ ติดตาม
  1. ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
f161_20230120143523.docx
f161_20230120143457.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
ณรงค์ฤทธิ์ ชูเรือง
  3.2 ผู้สูงอายุ
  1. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีคลินิกผู้สูงอายุ
f171_20230121024112.docx
f171_20230121005630.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
ปวีณ์กร จินรัตน์
  2. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่า เสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะหกล้ม และได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ
      2.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อม และได้รับ การดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ
      2.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหกล้ม และได้รับการ ดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ
f172_20230130103347.docx
f172_20230130103411.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
ปวีณ์กร จินรัตน์
  3. ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan)
f173_20230123012553.docx
f173_20230123012612.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
ปวีณ์กร จินรัตน์
  4. ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับ การดูแลตาม Care Plan
f174_20230123012532.docx
f174_20230122212123.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
ปวีณ์กร จินรัตน์
  5. จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพ
f175_20230123015313.docx
f175_20230123213107.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
ปวีณ์กร จินรัตน์
  6. จำนวนผู้ที่ได้รับบริการใส่ฟันเทียม/รากฟันเทียม
f176_20230129092755.docx
f176_20230129092840.pptx
 
ทันตสาธารณสุข
จิตรา คชเสน
  ประเด็นที่ 4 Digital Health (ระบบข้อมูลสุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์)
  1. จังหวัดที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด
f181_20230126173031.docx
f181_20230203115305.pptx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ พัฒนาคุณภาพฯ
ธวัชชัย อรุณรัตน์
บดินทร์ วงศ์สุวัฒน์
จรรยา คงสุด
  2. ร้อยละของจังหวัดที่ประชาชนไทยมีดิจิทัลไอดี เพื่อการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ
f182_20230126173104.docx
f182_20230126172451.pptx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ธวัชชัย อรุณรัตน์
บดินทร์ วงศ์สุวัฒน์
  3. ร้อยละเขตสุขภาพที่ใช้ระบบ AI DR screening กรมการแพทย์ ในการตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอตา
 
(ประเมินระดับเขต)
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ธวัชชัย อรุณรัตน์
บดินทร์ วงศ์สุวัฒน์
  ประเด็นที่ 5 ลดป่วย ลดตาย และการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ
  5.1 ลดป่วย ลดตาย (Service Plan รพ.พัทลุง รับผิดชอบ, สสจ.พัทลุง นางนภาพร เนตรเกื้อกูล เป็นผู้ประสาน)
  1. ลดป่วย ลดตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
      - อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI
      - ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด
      - อัตราผู้ป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดหัวใจ
f201_20230125134406.docx
f201_20230125141414.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
จิราภรณ์ เทพหนู
  2. ลดป่วย ลดตายจากโรคหลอดเลือดสมอง
      - อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60-I69)
      - ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit
      - อัตราอุบัติใหมของโรคหลอดเลือดสมอง
f202_20230125135930.docx
f202_20230125135909.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
จิราภรณ์ เทพหนู
  3. ลดอัตราผู้ป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง
      - ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง
      - ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี
      - ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี
f203_20230130104408.docx
f203_20230125134729.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
เอกอร สว่างนิพันธ์
  4. โรคมะเร็ง
      4.1 มะเร็งปากมดลูก
            - ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
            - ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งปากมดลูก) ได้รับการส่องกล้อง Colposcopy
f204_20230125135420.docx
f204_20230125135505.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
จิราภรณ์ เทพหนู
      4.2 มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง
            - ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง
            - ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy
f205_20230125135441.docx
f205_20230125135539.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
จิราภรณ์ เทพหนู
      4.3 มะเร็งช่องปาก
            - มีระบบการจัดการที่เกี่ยวข้องกับรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปากในประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป ในระดับจังหวัด
            - ร้อยละของประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปที่มารับบริการ ได้รับการตรวจช่องปากและคัดกรองรอยโรคในช่องปาก
            - จำนวนผู้ที่มีรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก ได้รับการตัดชิ้นเนื้อ (biopsy) และตรวจทางพยาธิวิทยา
f206_20230129092429.docx
f206_20230201110243.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
จิราภรณ์ เทพหนู
  ประเด็นขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางการแพทย์
  - สาขายาเสพติด
  1. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)
f221_20230123053322.docx
f221_20230123053238.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
จิราภรณ์ เทพหนู
  5.2 ความมั่นคงด้านสุขภาพ
  1. ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด-19
      - ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่ม 607 (ไม่รวมกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์)
      - ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ (อายุ 15-45 ปี)
ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ
    1. มีระบบ Situation Awareness ที่มีประสิทธิภาพ
        - มีผู้ปฏิบัติงาน SAT ที่ผ่านการอบรมอย่างเพียงพอ
        - มีการจัดทำ CIR ระดับจังหวัดและระดับเขตตี่ชัดเจน ได้รับความเห็นชอบจาก นพ.สสจ. และ ผู้ตรวจราชการ
    2. ร้อยละของผู้บริหารระดับจังหวัดที่ผ่านการ อบรมหลักสูตร ICS & EOC 100
    3. มีทีม CDCU ที่ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า อำเภอละ 3 ทีม
    4. มี Official document ของหน่วยงาน สาธารณสุขระดับจังหวัดที่ระบุภัยที่สำคัญ อย่าง น้อย 3 ภัย
        - มี resource mapping สำหรับการรับมือภัยที่สำคัญ
    5. มี operational plans สำหรับ 3 ภัย ที่สำคัญ โดยระบุระบบบัญชาการที่สอดคล้องกับภัยที่สำคัญทั้ง 3 ภัยไว้ด้วย
    6. มีแผน BCP สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป ที่สอดคล้องกับ operational plan
f232_20230120233115.docx
f232_20230120233034.pptx
 
ควบคุมโรคติดต่อ
บุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์
ทวี ชูช่วย
นฤมล รักษายศ
  ประเด็นที่ 6 องค์กรสมรรถนะสูง
  การเงินการคลังสุขภาพ
  1. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน
f251_20230129094653.doc
f251_20230128211725.pptx
 
ประกันสุขภาพ
วัทธิกร วัจนขจรกุล
  2. ร้อยละของการกำกับติดตามแผนการลงทุนตามนโยบายการลงทุน
f252_20230128183553.docx
f252_20230128183625.pptx
 
ประกันสุขภาพ
วัทธิกร วัจนขจรกุล
Area based (ปัญหาที่สำคัญระดับพื้นที่ และ Innovative Healthcare)
  1. การแก้ปัญหาที่สำคัญระดับพื้นที่
  1. Telemed
f271_20230126173342.docx
f271_20230126172531.pptx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ พัฒนาคุณภาพฯ
ธวัชชัย อรุณรัตน์
บดินทร์ วงศ์สุวัฒน์
จรรยา คงสุด
  2. Seamless Refer
f272_20230124161843.docx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
นภาพร เนตรเกื้อกูล
  2. Innovative Healthcare ระดับพื้นที่
  1. PHR
f281_20230126172729.docx
f281_20230126173410.pptx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ธวัชชัย อรุณรัตน์
บดินทร์ วงศ์สุวัฒน์
ส่วนที่ 4 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1. ด้านองค์กร บุคลากรและ การสื่อสารองค์กร กระทรวง สาธารณสุข
  1. ร้อยละของสถานบริการที่มีการดำเนินงานสื่อสารเชิงรุก
f301_20230126010519.doc
 
พัฒนาคุณภาพฯ
อรสา เหล่าเจริญสุข
2. ด้านการนำสุขภาพขับเคลื่อน เศรษฐกิจ
  2. อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐาน ตามที่กำหนด
f311_20230123203916.docx
f311_20230123203834.pptx
 
คุ้มครองผู้บริโภคฯ
ศินลิน ตันสุขโกศล
3. ด้านข้อมูลและเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
  3. จังหวัดที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ ที่กำหนด
f321_20230126172953.docx
f321_20230203115344.pptx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ พัฒนาคุณภาพฯ
ธวัชชัย อรุณรัตน์
บดินทร์ วงศ์สุวัฒน์
จรรยา คงสุด
4. ด้านสุขภาพผู้สูงอายุให้ได้รับ การดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง
  4. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีคลินิกผู้สูงอายุ
f331_20230121025916.docx
f331_20230121025859.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
ปวีณ์กร จินรัตน์
5. ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อคนไทยแข็งแรง
  5. ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมให้กับประชาชน
f341_20230119171556.docx
f341_20230119171355.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
นิวัช เทพสง
6. ด้านบริการ เพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ มากขึ้นและลดอัตราตายโรคที่ สำคัญ
  6. ร้อยละของโรงพยาบาลทุกแห่งปรับโฉม Smart hospital/ Smart ER/ Modernize OPD/ มีการใช้พลังงานสะอาด
f351_20230126172616.pptx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ธวัชชัย อรุณรัตน์
7. ด้านอื่น ๆ: ประสิทธิภาพการ บริหารจัดการ
  7. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ผูกพัน ภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนภูมิภาค
f361_20230124102549.docx
 
บริหารทั่วไป
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
สาคร ชูภักดี
ชวกร อ่อนจันทร์
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 7461 3127, 0 7461 2300 ต่อ 305, 306
มีผู้เยี่ยมชมแล้ว 6,463 ครั้ง
นับจาก 11 มกราคม 2566