เอกสารเตรียมรับการตรวจราชการฯ ปีงบประมาณ 2559

รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 (9 - 11 สิงหาคม 2559)
 
 
กำหนดการตรวจพัทลุง ปี 2559 รอบที่ 2 | เอกสารแนวทางการรับตรวจ | แบบฟอร์มตรวจราชการ ตก.1 | รายละเอียด PA 2559 | กลับหน้าหลัก
ผู้ประสาน : นายสมใจ หนูฤทธิ์ Tel : 08 1898 0825 e-Mail : sojar752@hotmail.com, นายจิรพงษ์ แสงทอง Tel : 08 9977 9240 e-Mail : jirapongst@hotmail.com
คณะ/ประเด็นการตรวจราชการ
เอกสารประเมินโดยผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
     ผู้รับผิดชอบ     
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ทรัพยากรสาธารณสุข และสถานะสุขภาพ
  1. ข้อมูลทั่วไป ประชากร และทรัพยากรสาธารณสุข
f0101_20160725151357.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
อนิรุธ นาคะวิโรจน์
  2. ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข
f0102_20160725151428.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
อนิรุธ นาคะวิโรจน์
  3. ข้อมูล CMI, อัตราการครองเตียง (2556 – 2558 เต็มปี ปี 2559 ไตรมาส 3)
f0103_20160725145445.doc
f0103_20160725145507.pptx
 
ประกันสุขภาพ
ศราวุธ พาหุพันธ์
  4. การบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล (สสจ. / รพ. / รพ.สต.)
f0104_20160725201413.docx
 
ทรัพยากรบุคคล
สานิตย์ เพชรสุวรรณ์
  5. ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ
f0105_20160725151454.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
อนิรุธ นาคะวิโรจน์
  6. สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
f0106_20160726150236.doc
f0106_20160724234448.ppt
 
ควบคุมโรค
เฉลิมชัย แป้นน้อย
ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ
  1. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2559 – 2563)
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จุรินทร์ เจริญผล
  2. ปัญหาสาธารณสุข
f0202_20160727154948.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จิรพงษ์ แสงทอง
  3. แผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2559
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จุรินทร์ เจริญผล
  4. การบริหารงบประมาณ (งบลงทุน/งบค่าเสื่อม)
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จุรินทร์ เจริญผล
  5. การบริหารจัดการงบเหมาจ่ายรายหัว
f0205_20160725153824.docx
f0205_20160725153909.pptx
 
ประกันสุขภาพ
สินินาฎ อนุมณี
ส่วนที่ 3 การดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ
คณะที่ 1 : การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค
1.1 สรุปวิเคราะห์ความเสี่ยงกระบวนการบริหารงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคในภาพรวม
  1.1 โครงสร้างการบริหารงานส่งเสริมสุขภาพภาพรวมจังหวัด
f05011_20160723171103.docx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
สุวรรณา พัฒนพงศ์
  1.2 โครงสร้างการบริหารงานควบคุมโรคภาพรวมจังหวัด
 
ควบคุมโรค
คำนึง ซ้อนขำ
  2. การวิเคราะห์สภาพปัญหาสุขภาพ
f0502_20160630215401.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จิรพงษ์ แสงทอง
  3. การจัดทำแผนสุขภาพระดับจังหวัดและอำเภอ
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จุรินทร์ เจริญผล
  4. การบริหารงบประมาณงาน ส่งเสริมป้องกันภาพรวมจังหวัดจากทุกแหล่งงบประมาณ (วิเคราะห์สัดส่วนการกระจายงบประมาณตามความสำคัญของปัญหาสุขภาพ และสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณให้ สสจ.และอำเภอ)
f0504_20160725153719.docx
 
ประกันสุขภาพ
สินีนาฎ อนุมณี
  5. การบริหารจัดการระบบข้อมูล
f0505_20160725151724.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
อนิรุธ นาคะวิโรจน์
  6. การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จุรินทร์ เจริญผล
  7. การกำกับ ติดตาม ประเมินผล
f0507_20160630215633.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จิรพงษ์ แสงทอง
1.2 วิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการดำเนินงานและผลลัพธ์ตามกลุ่มวัย 5 กลุ่ม และระบบควบคุมโรค
1.2.1 กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
  1. ระบบเฝ้าระวังมารดาตาย
f0701_20160724181825.docx
f0701_20160724105846.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
นารถอนงค์ ประดับทรัพย์
  2. การพัฒนาเด็กปฐมวัย
f0702_20160724094333.docx
f0702_20160724141140.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
มานิตา เสรีประเสริฐ
1.2.2 กลุ่มวัยเรียน
  1. ป้องกันการเสียชีวิตของเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) จากการจมน้ำ
f0801_20160725204834.docx
 
ควบคุมโรค
ปัญญนาถ สุทเธนทร์
  2. ภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน
f0802_20160727101206.docx
f0802_20160727104213.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
ณรงค์ฤทธิ์ ชูเรือง
1.2.3 กลุ่มวัยรุ่น
  1. ทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen Manager), ระบบเชื่อมโยงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (OHOS), การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการตั้งครรภ์ซ้ำ
f0901_20160725163231.docx
f0901_20160727172929.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
อมรรัตน์ ฤทธิ์ทอง
  2. การป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่น
f0902_20160725163743.docx
f0902_20160725101910.pptx
 
ควบคุมโรค
ไพฑูรย์ จิตไชยรักษ์
1.2.4 กลุ่มวัยทำงาน
  1. ป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
f1001_20160726163804.docx
 
ควบคุมโรค
ปัญญนาถ สุทเธนทร์
  2. ลดอัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
f1002_20160725192806.doc
 
ควบคุมโรค
ทัฎธภัสส์ มณีชาตรี
1.2.5 กลุ่มผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
  1. การบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุและฐานข้อมูล การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ การดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพ, ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงแบบระยะยาว (Long term care)
f1101_20160726180935.docx
f1101_20160726181030.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
สมคิด ฤทธิศักดิ์
  2. การดำเนินงานพัฒนาระบบดูแลสุขภาพคนพิการที่มีคุณภาพเชื่อมโยงจากสถานพยาบาลทุกระดับสู่ชุมชน, การปรับสภาพแวดล้อม มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการ และ/หรือผู้สูงอายุเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
f1102_20160723175544.doc
f1102_20160723180316.ppt
 
ส่งเสริมสุขภาพ
นพพร สมจิตต์
1.2.6 ระบบควบคุมโรค
  การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา , การเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค , การตอบโต้สถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของทีม SRRT , การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันควบคุมโรค , การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
f1201_20160726150153.doc
f1201_20160725113139.ppt
 
ควบคุมโรค
เฉลิมชัย แป้นน้อย
ศรีอรรถ แก้วทิพย์
คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
3.1 การบริหารการเงินการคลัง (ประสิทธิภาพของการบริหารการเงิน สามารถควบคุมปัญหาการเงินระดับ 7)
   มีคณะทำงานและกลไกในการแก้ไขปัญหาการเงิน, หน่วยบริการมีและใช้ แผนทางการเงิน (Planfin), หน่วยบริการมีการจัดทำและใช้ต้นทุนบริการ (Unitcost), หน่วยบริการมีการพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง FAI
f1401_20160725201316.docx
 
ประกันสุขภาพ
นภาพร เนตรเกื้อกูล
3.2 การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
  การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2557, การสั่งใช้และการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอย่างสมเหตุผล, จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
 
คุ้มครอง
ณัษฐ์พงศ์ พัฒนพงศ์
3.3 การพัฒนาบุคลากร
  การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรโดยการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ (Integrate & Participation) ครอบคลุมปัญหาทั้งด้านบริหาร บริการและสนับสนุน, กลไกและระบบสนับสนุนที่ส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (System : Input, Process, output/ outcome, Feedback), การกำกับ ติดตามการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรของจังหวัด
f1601_20160727135240.pptx
 
ทรัพยากรบุคคล
จุฑารัตน์ ไพชำนาญ
3.4 ระบบธรรมาภิบาล
  1. การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีวินัยและป้องกันการกระทำผิดวินัย
f1701_20160726142233.doc
 
นิติการ
บุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์
  2. การตรวจสอบภายใน
f1702_20160726162750.docx
 
ตรวจสอบภายใน
สุพร พรหมมาศ
  3. หน่วยงานคุณธรรม
f1703_20160725145801.docx
 
ทรัพยากรบุคคล
สานิตย์ เพชรสุวรรณ
คณะที่ 4 : การพัฒนาระบบสนับสนุนงานด้านสุขภาพ
4.1 ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  1. การกำกับดูแลคุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็ง
 
คุ้มครอง
ณัษฐ์พงศ์ พัฒนพงศ์
  2. การกำกับดูแลคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยของนมโรงเรียน
 
คุ้มครอง
ณัษฐ์พงศ์ พัฒนพงศ์
  3. การจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพผิดกฎหมาย
 
คุ้มครอง
ณัษฐ์พงศ์ พัฒนพงศ์
  4. การดำเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัด
 
คุ้มครอง
ณัษฐ์พงศ์ พัฒนพงศ์
  5. คลินิกเวชกรรมที่ให้บริการด้านเสริมความงาม ได้รับการเฝ้าระวังและสถานพยาบาลที่กระทำผิดกฎหมายได้รับการดำเนินการตามกฎหมาย
 
คุ้มครอง
ณัษฐ์พงศ์ พัฒนพงศ์
4.2 ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ)
  1. จังหวัดมีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ถูกต้องตามกฎหมาย
f2001_20160725213753.doc
 
อนามัยสิ่งแวดล้อม
มานพ รามทอง
  2. จังหวัดมีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกหลักสุขาภิบาล
f2002_20160712163205.docx
f2002_20160712162613.pptx
 
อนามัยสิ่งแวดล้อม
มานพ รามทอง
ส่วนที่ 4 การดำเนินงานโครงการของขวัญปีใหม่ 2559 สำหรับประชาชนจากกระทรวงสาธารณสุข
  1. โครงการเสริมภูมิคุ้มกันเด็กไทยด้วยวัคซีนโปลิโอชนิดฉีดเพื่อเป้าหมายกวาดล้างโปลิโอให้หมดไปจากโลก
f2101_20160726142636.doc
f2101_20160726142706.ppt
 
ควบคุมโรค
พัชรี โยมเอียด
  2. โครงการมอบแขนขาเทียมให้ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวทั่วประเทศ
f2102_20160723180654.doc
f2102_20160723180518.ppt
 
ส่งเสริมสุขภาพ
นพพร สมจิตต์
  3. โครงการของขวัญแด่ผู้สูงอายุ “สังคมไทยห่วงใยผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้ โดยทีมหมอครอบครัว”
f2103_20160723174951.docx
f2103_20160723175021.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
สมคิด ฤทธิ์ศักดิ์
  4. โครงการพัฒนาการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ – สามเณร
f2104_20160723174543.docx
f2104_20160723174440.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
สมคิด ฤทธิ์ศักดิ์
  5. โครงการเด็กไทยสายตาดี
 
ส่งเสริมสุขภาพ
ณรงค์ฤทธิ์ ชูเรือง
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 7461 3127, 0 7461 2300 ต่อ 138, 139
มีผู้เยี่ยมชมแล้ว 1,356 ครั้ง
นับจาก 22 มกราคม 2559