เอกสารเตรียมรับการตรวจราชการฯ ปีงบประมาณ 2560

รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (7 - 9 มิถุนายน 2560)
กำหนดการตรวจพัทลุง ปี 2560 รอบที่ 2 | เอกสารแนวทางการรับตรวจ | แบบฟอร์มตรวจราชการ ตก.1 | รายงานละเอียด PA 2560 | เอกสารรับตรวจ ปี 2560 รอบที่ 1
: เอกสารรับตรวจ
: ไฟล์นำเสนอ
ผู้ประสาน : นายสมใจ หนูฤทธิ์ Tel : 08 1898 0825 e-Mail : sojar752@hotmail.com, นายจิรพงษ์ แสงทอง Tel : 08 9977 9240 e-Mail : jirapongst@hotmail.com
กรุณาส่งข้อมูลให้ทัน ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ด้วยนะครับ
คณะ/ประเด็นการตรวจราชการ
เอกสารประเมินโดยผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
     ผู้รับผิดชอบ     
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ทรัพยากรสาธารณสุข และสถานะสุขภาพ
  1. ข้อมูลทั่วไป ประชากร และทรัพยากรสาธารณสุข สถานบริการสาธารณสุข
f0101_20170523144755.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์
อนิรุธ นาคะวิโรจน์
  2. ข้อมูล CMI, อัตราการครองเตียง (2557 – 2559 เต็มปี ปี 2560 ณ 30 เม.ย. 60)
f0102_20170529110538.doc
f0102_20170529110610.pptx
 
ประกันสุขภาพ
ศราวุธ พาหุพันธ์
  3. การบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล (สสจ. / รพ. / รพ.สต.)
f0103_20170525110637.docx
 
ทรัพยากรบุคคล
สานิตย์ เพชรสุวรรณ์
  4. ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ
f0104_20170522115048.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์
อนิรุธ นาคะวิโรจน์
  5. สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (ข้อมูลปัจจุบัน)
f0105_20170531021614.doc
f0105_20170605114926.ppt
 
ควบคุมโรคติดต่อ
เฉลิมชัย แป้นน้อย
ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ
  1. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2559 – 2563)
f0201_20170528085823.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์
จุรินทร์ เจริญผล
  2. ปัญหาสาธารณสุข
f0202_20170518001315.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์
จิรพงษ์ แสงทอง
  3. แผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2560
f0203_20170528090942.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์
จุรินทร์ เจริญผล
  4. การบริหารงบประมาณ (งบลงทุน/งบค่าเสื่อม)
f0204_20170528090550.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์
จุรินทร์ เจริญผล
  5. การบริหารงบประมาณ (งบดำเนินงาน)
f0205_20170530152828.docx
 
บริหาร
สาคร อักษรพิมพ์
  6. การบริหารจัดการงบเหมาจ่ายรายหัว
f0206_20170518134608.docx
f0206_20170518134626.pptx
 
ประกันสุขภาพ
สินินาฎ อนุมณี
ส่วนที่ 3 การดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (17 ตัวชี้วัด)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
  1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย
f01_20170525144742.docx
f01_20170525192137.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
นารถอนงค์ ประดับทรัพย์
  2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
f02_20170528211746.docx
f02_20170528211632.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
มานิตา เสรีประเสริฐ
  3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
f03_20170528212029.docx
f03_20170528211910.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
มานิตา เสรีประเสริฐ
  4. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน
f04_20170525201145.docx
f04_20170525145805.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
ณรงค์ฤทธิ์ ชูเรือง
  5. ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)
f05_20170530142617.docx
f05_20170530090447.pptx
 
ทันตสุขภาพ
ชนิฎาภรณ์ สอนสังข์
  6. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
f06_20170527105357.docx
f06_20170525233542.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
นพพร สมจิตต์
  7. ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์
f07_20170526102249.docx
f07_20170526111443.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
สมคิด ฤทธิศักดิ์
แผนงานที่ 2 : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
  8. ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง
f08_20170526110307.doc
f08_20170526105935.ppt
 
พัฒนายุทธศาสตร์
ภคณัฏฐ์ ทองขาว
  9. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ
f09_20170525163930.docx
f09_20170525164004.pptx
 
ควบคุมโรคติดต่อ
เกษณี ไชยเพชร
  10. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี
f10_20170524150703.doc
f10_20170524150617.pptx
 
NCD
ไพฑูรย์ จิตไชยรักษ์
  11. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน
f11_20170525164914.docx
f11_20170524144031.pptx
 
NCD
พิมลพรรณ สุวรรณลิขิต
  12. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
f12_20170525153238.doc
f12_20170525164353.ppt
 
NCD
ทัฏธภัสส์ มณีชาตรี
แผนงานที่ 3 : การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
  13. ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย
f13_20170524233018.doc
f13_20170524232930.pptx
 
คุ้มครอง
ณัษฐ์พงศ์ พัฒนพงศ์
  14. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา (3 month remission rate)
f14_20170524153243.doc
f14_20170524153208.pptx
 
NCD
จิราภรณ์ เทพหนู
  15. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
f15_20170524233050.doc
f15_20170524233122.pptx
 
คุ้มครอง
ณัษฐ์พงศ์ พัฒนพงศ์
  16. ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
f16_20170524233152.doc
f16_20170524233224.pptx
 
คุ้มครอง
ณัษฐ์พงศ์ พัฒนพงศ์
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
  17. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
f17_20170525205534.docx
f17_20170605153722.pptx
 
อนามัยสิ่งแวดล้อม
มานพ รามทอง
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (17 ตัวชี้วัด) รพ.พัทลุง เป็นผู้รวบรวม นางไพลิน ฆังคะรัตน์ เป็นผู้ประสาน
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)
  18. ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)
f18_20170526095859.docx
f18_20170605114551.pptx
 
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ
พัชนี อนุมณี
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
  19. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้
f19_20170525165547.ppt
 
NCD
ทัฏธภัสส์ มณีชาตรี
  20. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
f20_20170525165528.ppt
 
NCD
ทัฏธภัสส์ มณีชาตรี
  21. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
f21_20170530155059.docx
 
NCD
เอกอร สว่างนิพันธ์
  22. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
f22_20170524233346.doc
f22_20170524233408.pptx
 
คุ้มครอง
ณัษฐ์พงศ์ พัฒนพงศ์
  23. อัตราตายทารกแรกเกิด
f23_20170528212523.docx
f23_20170528212140.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
นารถอนงค์ ประดับทรัพย์
  24. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน
f24_20170525144633.pptx
 
แพทย์แผนไทย
ปฏิพล รัตนพันธ์
  25. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
f25_20170529154832.docx
f25_20170605114300.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
วิชา สันติภาพถาวร
  26. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
f26_20170530154335.docx
 
NCD
เอกอร สว่างนิพันธ์
  27. ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบำบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก
f27_20170522125905.docx
f27_20170524143856.pptx
 
NCD
พิมลพรรณ สุวรรณลิขิต
  28. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
f28_20170525165458.ppt
 
NCD
ทัฏธภัสส์ มณีชาตรี
  29. ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
f29_20170529173150.docx
f29_20170526150017.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
อมรรัตน์ ฤทธิ์ทอง
  30. จำนวนการปลูกถ่ายไตสำเร็จ
 
NCD
ทัฏธภัสส์ มณีชาตรี
แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
  31. ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ
 
NCD
เจริญ ปราบปรี
  32. อัตราตายจากการบาดเจ็บ (Trauma)
 
NCD
เจริญ ปราบปรี
  33. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
f33_20170519002855.doc
f33_20170519002945.pptx
 
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ
มลฤดี จงหวัง
  34. ร้อยละของ รพ.สต. ในแต่ละอำเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดับการพัฒนาคุณภาพ
f34_20170526101435.docx
f34_20170526101328.pptx
 
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ปิยะมาลย์ ฉ่ำเฉกหงษ์
คณะ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (3 ตัวชี้วัด)
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ
  35. จังหวัดมีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด
f35_20170525152940.doc
f35_20170525153032.pptx
 
ทรัพยากรบุคคล
จุฑารัตน์ ไพชำนาญ
  36. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้
f36_20170525105319.doc
f36_20170525105353.pptx
 
ทรัพยากรบุคคล
สานิตย์ เพชรสุวรรณ์
  37. ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
f37_20170530154221.doc
f37_20170530154253.pptx
 
พัฒนาคุณภาพ
อาภรณ์ อรุณรัตน์
คณะที่ 4 การบริหารจัดการ (6 ตัวชี้วัด)
แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ
  38. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
f38_20170526110123.docx
 
นิติการ
เฉลิม ไตรสุวรรณ์
  39. ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม
f39_20170524233250.doc
f39_20170524233314.pptx
 
คุ้มครอง
ณัษฐ์พงศ์ พัฒนพงศ์
แผนงานที่ 13 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
  40. ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
f40_20170526135430.doc
f40_20170526142424.pptx
 
พัฒนายุทธศาสตร์
อนิรุธ นาคะวิโรจน์
แผนงานที่ 14 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
  41. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินปี 2560
f41_20170526071246.doc
f41_20170526071103.pptx
 
NCD
เจริญ ปราบปรี
  42. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
f42_20170526164225.doc
f42_20170526164449.pptx
 
ประกันสุขภาพ
นภาพร เนตรเกื้อกูล
แผนงานที่ 15 : การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ
  43. ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์
f43_20170526121918.docx
f43_20170526121844.pptx
 
พัฒนายุทธศาสตร์
สุชาติวิทยา ขวัญแก้ว
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 7461 3127, 0 7461 2300 ต่อ 138, 139
มีผู้เยี่ยมชมแล้ว 3,055 ครั้ง
นับจาก 22 มกราคม 2560