เอกสารเตรียมรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561

รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2561)

[ (ร่าง) กำหนดการตรวจราชการ ปี 2561 รอบที่ 2/2561] [เอกสารรับตรวจ รอบที่ 1/2561] [ แบบฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูล (ตก.1)] [ แนวทางการตรวจราชการ ปี 2561]
ผู้ประสาน : นายสมใจ หนูฤทธิ์ Tel : 08 1898 0825 e-Mail : sojar752@hotmail.com, นายจิรพงษ์ แสงทอง Tel : 08 9977 9240 e-Mail : jirapongst@hotmail.com
ดาวน์โหลดเอกสารรับตรวจ (ฉบับรวมเล่มและไฟล์นำเสนอ)
คณะ/ประเด็นการตรวจราชการ
เอกสารประเมินโดยผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
     ผู้รับผิดชอบ     
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ทรัพยากรสาธารณสุข และสถานะสุขภาพ
  1. ข้อมูลทั่วไป ประชากร และทรัพยากรสาธารณสุข สถานบริการสาธารณสุข
f0101_20180525112703.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
อนิรุธ นาคะวิโรจน์
  2. ข้อมูล CMI, อัตราการครองเตียง (ปีงบประมาณ 2558 – 2560 เต็มปี, ปีงบประมาณ 2561 ณ สิ้นเดือนเมษายน 2561)
f0103_20180526110452.docx
f0103_20180526110519.pptx
 
ประกันสุขภาพ
วัทธิกร วัจนขจรกุล
  3. การบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล (สสจ. / รพ. / รพ.สต.)
f0104_20180528152827.docx
f0104_20180529232234.pptx
 
ทรัพยากรบุคคล
สานิตย์ เพชรสุวรรณ์
  4. ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ
f0105_20180530143253.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
อนิรุธ นาคะวิโรจน์
  5. สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
f0106_20180530092700.doc
f0106_20180530161940.ppt
 
ควบคุมโรคติดต่อ
เฉลิมชัย แป้นน้อย
ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ
  1. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2559 – 2563)
f0201_20180528095700.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จุรินทร์ เจริญผล
  2. ปัญหาสาธารณสุข
f0202_20180524084112.docx
f0202_20180524084128.pptx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จิรพงษ์ แสงทอง
  3. แผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2561
f0203_20180528095733.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จุรินทร์ เจริญผล
  4. การบริหารงบประมาณ (งบลงทุน/งบค่าเสื่อม) ข้อมูลล่าสุด
f0204_20180525123439.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
อรสา ยิ่วเหล็ก
  5. การบริหารงบประมาณ (งบดำเนินงาน) ข้อมูลล่าสุด
f0205_20180525123508.docx
 
บริหาร
สาคร อักษรพิมพ์
  6. การบริหารจัดการงบเหมาจ่ายรายหัว
f0206_20180526213247.docx
f0206_20180526213919.pptx
 
ประกันสุขภาพ
ไพลิน ฆังครัตน์
ส่วนที่ 3 การดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ (12 ตัวชี้วัด)
1.1 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
  1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย
f0301_20180525110344.docx
f0301_20180527185316.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
นารถอนงค์ ประดับทรัพย์
  2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
f0302_20180526160855.doc
f0302_20180526160928.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
มานิตา เสรีประเสริฐ
  3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
f0303_20180526161115.doc
f0303_20180526161351.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
มานิตา เสรีประเสริฐ
1.2 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
  4. ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)
f0304_20180528124221.docx
f0304_20180528124052.pptx
 
ทันตสาธารณสุข
ชนิฏาภรณ์ สอนสังข์
  5. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
f0305_20180527130707.doc
f0305_20180527130802.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
นพพร สมจิตต์
1.3 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ
  6. ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
f0306_20180524101059.docx
f0306_20180524111235.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
สมคิด ฤทธิศักดิ์
1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
  7. ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ
f0307_20180601175824.doc
f0307_20180601175847.pptx
 
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ปิยะมาลย์ ฉ่ำเฉกหงษ์
1.5 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
  8. ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง
f0308_20180524105417.doc
f0308_20180524111013.pptx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ภคณัฎฐ์ ทองขาว
  9. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี
f0309_20180527163220.docx
f0309_20180527163319.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ไพฑูรย์ จิตไชยรักษ์
  10. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน
f0910_20180527200827.doc
f0910_20180527200806.ppt
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เอกอร สว่างนิพันธ์
  11. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และอัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง
f0911_20180604230206.doc
f0911_20180531001414.ppt
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ทัฏธภัสส์ มณีชาตรี
  12. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
f0912_20180529074930.docx
f0912_20180529080358.pptx
 
อนามัยสิ่งแวดล้อม
มานพ รามทอง
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (14 ตัวชี้วัด)
2.1 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
  13. ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)
f0913_20180528093031.doc
f0913_20180528093120.pptx
 
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ
พัชนี อนุมณี
2.2 การพัฒนาประเด็นนโยบายสำคัญ
  14. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
 
พัฒนาคุณภาพฯ
วาสนา ขวัญสกุล
  15. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
f0915_20180525101911.doc
f0915_20180525101844.pptx
 
ควบคุมโรคติดต่อ
เกษณี ไชยเพชร
  16. จำนวนเมืองสมุนไพร อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด
f0916_20180528112706.docx
f0916_20180528112706.pptx
 
แพทย์แผนไทย
เกษร จันทร์สวี
2.3 การพัฒนาระบบบริการ : Health Outcome, Service Outcome
: Health Outcome
  17. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
f0917_20180524175737.doc
f0917_20180524175053.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วัชราภรณ์ จอมชิตกล่ำ
  18. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
f0918_20180524174254.doc
f0918_20180524180051.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วัชราภรณ์ จอมชิตกล่ำ
  19. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)
f0919_20180605120739.doc
f0919_20180605120837.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เจริญ ปราบปรี
: Service Outcome
  20. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
f0920_20180523133611.docx
f0920_20180523133611.pptx
 
แพทย์แผนไทย
สินีนาฎ อนุมณี
  21. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73m2/yr
f0921_20180531001445.doc
f0921_20180531001505.ppt
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ทัฏธภัสส์ มณีชาตรี
  22. อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล
 
พัฒนาคุณภาพฯ
ละม้าย ชุมพาที
  23. ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจำหน่าย (3 month remission rate)
f0923_20180601133519.doc
f0923_20180601133402.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
จิราภรณ์ เทพหนู
  24. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
f0924_20180528160843.docx
f0924_20180524215422.pptx
 
คุ้มครองผู้บริโภค
เอมจิตร สุขสกุล
  25. ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง
 
พัฒนาคุณภาพฯ
วาสนา ขวัญสกุล
  26. ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้
f0926_20180601132226.docx
 
ประกันสุขภาพ
ไพลิน ฆังครัตน์
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ (9 ตัวชี้วัด)
3.1 ระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ
  27. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้
f0927_20180528153244.doc
f0927_20180529232311.pptx
 
ทรัพยากรบุคคล
สานิตย์ เพชรสุวรรณ
  28. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate)
f0928_20180528153312.doc
f0928_20180529232335.pptx
 
ทรัพยากรบุคคล
สานิตย์ เพชรสุวรรณ
3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
  29. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
f0929_20180530143143.doc
 
นิติการ
เฉลิม ไตรสุวรรณ์
  30. ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม
f0930_20180525095621.doc
f0930_20180525100221.pptx
 
คุ้มครองผู้บริโภค
เอมจิตร สุขสกุล
  31. ระดับความสำเร็จของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด
f0931_20180604180433.doc
 
ตรวจสอบภายใน
โชติ ช่วยเนียม
  32. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
f0932_20180601175934.doc
f0932_20180601175959.pptx
 
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ปิยะมาลย์ ฉ่ำเฉกหงษ์
  33. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
f0933_20180601095256.doc
f0933_20180606135220.pptx
 
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ
อรสา เหล่าเจริญสุข
  34. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
f0934_20180601180032.doc
f0934_20180601180059.pptx
 
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ปิยะมาลย์ ฉ่ำเฉกหงษ์
  35. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
f0935_20180525143731.doc
f0935_20180525143543.pptx
 
ประกันสุขภาพ
นภาพร เนตรเกื้อกูล
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 7461 3127, 0 7461 2300 ต่อ 138, 139
มีผู้เยี่ยมชมแล้ว 1,800 ครั้ง
นับจาก 25 ธันวาคม 2560