เอกสารเตรียมรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562

รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 (กำหนดตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2562)
 
ผู้ประสาน : นายสมใจ หนูฤทธิ์ Tel : 08 1898 0825 e-Mail : sojar752@hotmail.com, นายจิรพงษ์ แสงทอง Tel : 08 9977 9240 e-Mail : jirapongst@hotmail.com
.... กรุณาส่งไฟล์ Word และ Power point ให้ทัน ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ด้วยนะครับ...
คณะ/ประเด็นการตรวจราชการ
เอกสารรับตรวจโดยผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
     ผู้รับผิดชอบ     
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ทรัพยากรสาธารณสุข และสถานะสุขภาพ
  1. ข้อมูลทั่วไป ประชากร และทรัพยากรสาธารณสุข
f11_20190620135301.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
อนิรุธ นาคะวิโรจน์
  2. ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข
f12_20190620135332.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
อนิรุธ นาคะวิโรจน์
  3. ข้อมูล CMI, อัตราการครองเตียง (ปีงบประมาณ 2559 – 2561 เต็มปี, ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1, 2, เม.ย. - พ.ค. 62)
f13_20190618203052.docx
f13_20190619090426.pptx
 
ประกันสุขภาพ
วัทธิกร วัจนขจรกุล
  4. การบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล (สสจ./รพ./รพ.สต.)
f14_20190619145448.docx
f14_20190619145516.pptx
 
บริหารทรัพยากรบุคคล
สานิตย์ เพชรสุวรรณ
  5. ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ
f15_20190620135356.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
อนิรุธ นาคะวิโรจน์
  6. สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
f16_20190624093618.doc
f16_20190626160247.ppt
 
ควบคุมโรคติดต่อ
เฉลิมชัย แป้นน้อย
ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ
  1. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2559 – 2563)
f21_20190620203848.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จุรินทร์ เจริญผล
  2. ปัญหาสาธารณสุข
f22_20190605095429.docx
f22_20190605095457.pptx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จิรพงษ์ แสงทอง
  3. แผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2562
f23_20190620204143.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จุรินทร์ เจริญผล
  4. การบริหารงบประมาณ (งบลงทุน/งบค่าเสื่อม)
f24_20190626145032.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จุรินทร์ เจริญผล
อรสา ยิ่วเหล็ก
  5. การบริหารงบประมาณ (งบดำเนินงาน)
f25_20190620203115.docx
 
บริหารทั่วไป
สาคร อักษรพิมพ์
  6. การบริหารจัดการงบเหมาจ่ายรายหัว
f26_20190617112603.docx
 
ประกันสุขภาพ
สินีนาฎ อนุมณี
ส่วนที่ 3 การดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ (9 ตัวชี้วัด)
1.1 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
  1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ
f51_20190621143339.docx
f51_20190621143355.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
นารถอนงค์ ประดับทรัพย์
  2. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน
      2.1 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
      2.2 ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า
      2.3 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ
      2.4 ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I
      2.5 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
f52_20190617151121.docx
f52_20190617151154.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
มานิตา เสรีย์ประเสริฐ
1.2 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
  3. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
f61_20190617092901.doc
f61_20190617095421.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
นพพร สมจิตต์
1.3 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ
  4. ร้อยละตำบลที่มีระบบ Long Term Care ผ่านเกณฑ์
f71_20190615105039.docx
f71_20190615105420.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
สมคิด ฤทธิศักดิ์
1.4 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
  5. ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง
f81_20190617185002.docx
f81_20190617185102.pptx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ภคณัฏฐ์ ทองขาว
  6. อัตราผู้ป่วย DM รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยป่วย HT ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
f82_20190621160603.docx
f82_20190626211711.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
เจริญ ปราบปรี
  7. ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้
f83_20190621160710.docx
f83_20190626212105.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
เจริญ ปราบปรี
  8. ร้อยละของ รพ. ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green & Clean Hospital
f84_20190618155137.docx
f84_20190619093512.pptx
 
อนามัยสิ่งแวดล้อม
มานพ รามทอง
  9. โครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”
f85_20190619131839.doc
f85_20190626220320.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
ไพฑูรย์ จิตไชยรักษ์
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (16 ตัวชี้วัด)
(รพ.พัทลุง เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในส่วนของ สสจ.พัทลุง มี คุณไพลิน ฆังครัตน์ กลุ่มงานประกันสุขภาพ เป็นผู้ประสาน)
2.1 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
  10. ร้อยละ 60 ของอำเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ
f101_20190619224933.doc
f101_20190619224811.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
อรสา เหล่าเจริญสุข
  11. ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)
f102_20190619225011.docx
f102_20190619225047.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
อรสา เหล่าเจริญสุข
  12. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
f103_20190619225119.doc
f103_20190619225208.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
อรสา เหล่าเจริญสุข
2.2 โครงการตามพระราชดำริ
  13. อัตราความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
f111_20190622105724.docx
f111_20190622105909.pptx
 
ควบคุมโรคติดต่อ
เกษณี ไชยเพชร
2.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ : Service Outcome
  14. ร้อยละ รพ.ที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และร้อยละ รพ.ที่มีระบบ AMR
f121_20190624152743.docx
f121_20190627231351.pptx
 
คุ้มครองผู้บริโภค
ณัษฐ์พงศ์ พัฒนพงษ์
เอมจิตร สุขสกุล
  15. ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละระบบ และได้รับการติดตามต่อเนื่อง 1 ปี (Retention rate)
f122_20190620144503.doc
f122_20190620133028.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
จิราภรณ์ เทพหนู
  16. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
f123_20190627113943.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
เอกอร สว่างนิพัทธ์
  17. อัตราส่วนจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล
f124_20190620090355.docx
f124_20190619202528.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
นภาพร เนตรเกื้อกูล
  18. อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล
f125_20190620090452.docx
f125_20190619202718.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
นภาพร เนตรเกื้อกูล
  19. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/y
f126_20190621160933.docx
f126_20190621161009.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
เจริญ ปราบปรี
  20. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
f127_20190619111041.docx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
วาสนา ขวัญสกุล
  21. ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
f128_20190619122503.docx
f128_20190619124233.pptx
 
แพทย์แผนไทย
จินดาพร เพชรบูรณ์
2.4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ : Health Outcome
  22. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
      22.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (I63)
      22.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62)
      22.3 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69)
      22.4 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชม. ได้รับการรักษาใน Stroke Unit
      22.5 ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชม. ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำภายใน 60 นาที (door to needle time)
      22.6 ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก ได้รับการผ่าตัดสมอง ภายใน 90 นาที (door to operation room time)
f131_20190619143935.doc
f131_20190619143904.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
วัชราภรณ์ จอมชิตกล่ำ
  23. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired sepsis
f132_20190621161540.doc
f132_20190621161350.pptx
 
ประกันสุขภาพ
ไพลิน ฆังคะรัตน์
  24. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
f133_20190619144018.doc
f133_20190619143825.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
วัชราภรณ์ จอมชิตกล่ำ
2.5 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร
  25. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชม. ใน รพ.ระดับ A,S,M1
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
เจริญ ปราบปรี
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ (10 ตัวชี้วัด)
3.1 ระบบการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ
  26. ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ (นำเสนอข้อมูลของจังหวัดเพื่อประเมินในภาพเขต)
f161_20190620102733.doc
f161_20190620161914.pptx
 
บริหารทรัพยากรบุคคล
สานิตย์ เพชรสุวรรณ
  27. จำนวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข (อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง)
f162_20190620121944.docx
f162_20190619163915.pptx
 
บริหารทรัพยากรบุคคล
สานิตย์ เพชรสุวรรณ
3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
  28. ร้อยละของ รพ.สังกัด กสธ. มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
f171_20190623101720.docx
f171_20190619111139.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
วาสนา ชวัญสกุล
  29. ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัด สป. ที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
f172_20190620084438.doc
 
ประกันสุขภาพ
ปิยะมาลย์ ฉ่ำเฉกหงษ์
  30. ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ
 
  31. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สป. ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
f174_20190619161228.doc
 
นิติการ
เฉลิม ไตรสุวรรณ์
  32. ระดับความสำเร็จของหน่วยงานสังกัด สป. มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด
f175_20190619113133.doc
f175_20190619113051.pptx
 
ตรวจสอบและควบคุมภายใน
โชติ ช่วยเนียม
3.3 การบริหารจัดการประสิทธิภาพ
  33. เขตสุขภาพดำเนินการ digital transformation อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด
f181_20190617114123.doc
 
พัฒนายุทธศาสตร์
อนิรุธ นาคะวิโรจน์
ธวัชชัย อรุณรัตน์
  34. มีการใช้ Application สำหรับ PCC ใน PCC ทุกแห่ง
 
  35. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7
f183_20190619114456.doc
f183_20190619114516.pptx
 
ประกันสุขภาพ
ไพลิน ฆังคะรัตน์
ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินงานตามประเด็นที่มุ่งเน้นของเขตสุขภาพที่ 12
  1. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแต่ละชนิดตามเกณฑ์
f191_20190620233503.docx
f191_20190620233533.pptx
 
ควบคุมโรคติดต่อ
พัชรี โยมเอียด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 7461 3127, 0 7461 2300 ต่อ 138, 139
มีผู้เยี่ยมชมแล้ว 1,420 ครั้ง
นับจาก 5 มิถุนายน 2562