เอกสารเตรียมรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กำหนดตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2563)
ผู้ประสาน : นายสมใจ หนูฤทธิ์ Tel : 08 1898 0825 e-Mail : sojar752@hotmail.com, นายจิรพงษ์ แสงทอง Tel : 08 9977 9240 e-Mail : jirapongst@hotmail.com
คณะ/ประเด็นการตรวจราชการ
เอกสารรับตรวจโดยผู้รับผิดชอบ
   กลุ่มงาน/หน่วยงาน   
     ผู้รับผิดชอบ     
ไฟล์นำเสนอ/เอกสารรับการตรวจเยี่ยม
  1. เอกสารรับตรวจ จังหวัดพัทลุง
 f01_20200702225641.pdf
 
สสจ.พัทลุง, รพ.พัทลุง
จิรพงษ์ แสงทอง, ปราณี เดชะ
  2. ไฟล์นำเสนอรับตรวจ สสจ.พัทลุง
 f02_20200702232949.pdf
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จิรพงษ์ แสงทอง
  3. ไฟล์นำเสนอรับตรวจ รพ.พัทลุง
 f03_20200702232929.pdf
 
รพ.พัทลุง
ปราณี เดชะ
  4. เอกสารรับการตรวจเยี่ยม คปสอ.ศรีนครินทร์
 f04_20200702225837.pdf
 
คปสอ.ศรีนครินทร์
คปสอ.ศรีนครินทร์
  5. ไฟล์นำเสนอรับการตรวจเยี่ยม คปสอ.ศรีนครินทร์
 f05_20200702232752.pdf
 
คปสอ.ศรีนครินทร์
คปสอ.ศรีนครินทร์
  6. เอกสารรับการตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้านโล๊ะขนุน
 
รพ.สต.บ้านโล๊ะขนุน
รพ.สต.บ้านโล๊ะขนุน
  7. ไฟล์นำเสนอรับการตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้านโล๊ะขนุน
 
รพ.สต.บ้านโล๊ะขนุน
รพ.สต.บ้านโล๊ะขนุน
เอกสารรับตรวจ แยกรายประเด็น (สรุปข้อมูลปีงบ 2563 ไตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม 2563) และข้อมูลปัจจุบัน ณ 31 พฤษภาคม 2563)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ทรัพยากรสาธารณสุข และสถานะสุขภาพ
  1. ข้อมูลทั่วไป ประชากร และทรัพยากรสาธารณสุข
 f11_20200615102528.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
อนิรุธ นาคะวิโรจน์
  2. ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข
 f12_20200615102606.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
อนิรุธ นาคะวิโรจน์
  3. ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ
 f13_20200615105910.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
อนิรุธ นาคะวิโรจน์
  4. ข้อมูล CMI, อัตราการครองเตียง (ปีงบประมาณ 2560 – 2562 เต็มปี, ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2)
 f14_20200612104014.docx
 f14_20200611134459.pptx
 
ประกันสุขภาพ
วัทธิกร วัจนขจรกุล
  5. การบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล (สสจ./รพ./รพ.สต.)
 f15_20200615221140.docx
 
บริหารทรัพยากรบุคคล
สานิตย์ เพชรสุวรรณ
  6. สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (Update ล่าสุด)
 f16_20200618085617.doc
 
ควบคุมโรคติดต่อ
เฉลิมชัย แป้นน้อย
ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ
  1. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2559 – 2563)
 f21_20200615095218.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จุรินทร์ เจริญผล
  2. การขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะ, ปัญหาสาธารณสุข
 f22_20200615222756.docx
 f22_20200615223151.pptx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จิรพงษ์ แสงทอง
  3. แผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2563
 f23_20200616155728.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จุรินทร์ เจริญผล
  4.1 การบริหารงบประมาณ (งบลงทุน/งบค่าเสื่อม)
 f24_20200616155801.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จุรินทร์ เจริญผล
อรสา ยิ่วเหล็ก
  4.2 การบริหารงบประมาณ (งบดำเนินงาน)
 f25_20200615094729.docx
 
บริหารทั่วไป
สาคร อักษรพิมพ์
  5. การบริหารจัดการงบเหมาจ่ายรายหัว
 f26_20200608092548.docx
 
ประกันสุขภาพ
สินีนาฎ อนุมณี
ส่วนที่ 3 การดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
Functional based :
  1.1 สุขภาพแม่และเด็ก : ตั้งครรภ์คุณภาพ ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย
 f51_20200616093403.docx
 f51_20200613163618.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
นารถอนงค์ ประดับทรัพย์
  1.2 สุขภาพแม่และเด็ก : เด็ก 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
 f52_20200613092825.docx
 f52_20200613092901.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
มานิตา เสรีประเสริฐ
  1.3 สุขภาพแม่และเด็ก : เด็ก 0-5 ปีพัฒนาการสมวัยพร้อมเรียนรู้
 f53_20200613093035.docx
 f53_20200613093121.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
มานิตา เสรีประเสริฐ
  2. ผู้สูงอายุคุณภาพ
 f54_20200615100516.docx
 f54_20200615100443.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
สมคิด ฤทธิศักดิ์
Area based :
  1. ปัญหามารดาตาย (Maternal death)
 f61_20200613165105.docx
 f61_20200613131231.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
นารถอนงค์ ประดับทรัพย์
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
Functional based :
ลดแออัด ลดรอคอย
  1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ (PCC)
 f91_20200622110532.docx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
อรสา เหล่าเจริญสุข
  2. ER คุณภาพ (ไม่มี รพศ. ในจังหวัด)
 
  3.1 Fast Track : Stroke
 f93_20200613162834.docx
 f93_20200613162922.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
วัชราภรณ์ จอมชิตกล่ำ
  3.2 Fast Track : Trauma
 f94_20200618120038.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
เอกอร สว่างนิพันธ์
  3.3 One Day Surgery (ODS)
 f95_20200616152353.docx
 f95_20200616152415.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
วาสนา ขวัญสกุล
  4. Intermediate Care
 f96_20200617092435.docx
 f96_20200618113548.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
สมคิด ฤทธิศักดิ์
  5. ระบบรับยาที่ร้านยา
 f97_20200619101256.doc
 f97_20200619101050.pptx
 
คุ้มครองผู้บริโภคฯ
ราชัน คงชุม
  6. การกระจายผู้ป่วยจิตเวชรับยาที่ร้านขายยา
 f98_20200618120108.doc
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
เอกอร สว่างนิพันธ์
  7. อสม.หมอประจำบ้าน
 f99_20200615165011.doc
 f99_20200615161227.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
กรรณิกา นาคะวิโรจน์
Area based :
  1. ปัญหาวัณโรค
 f101_20200612094424.docx
 f101_20200612094445.pptx
 
ควบคุมโรคติดต่อ
เกษณี ไชยเพชร
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ
  1. ด้านกฎหมาย
 f111_20200615154432.docx
 
นิติการ
เฉลิม ไตรสุวรรณ์
  2. ITA
 f112_20200615154357.doc
 
นิติการ
เฉลิม ไตรสุวรรณ์
  3. Smart Hospital
 f113_20200616105545.docx
 f113_20200616102020.pptx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
อนิรุธ นาคะวิโรจน์
  4. สถานการณ์การเงินการคลังของโรงพยาบาล (CFO)
 f114_20200610105059.doc
 f114_20200608104606.pptx
 
ประกันสุขภาพ
สินีนาฎ อนุมณี
  5. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
 f115_20200615145637.doc
 f115_20200615145657.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
วาสนา ขวัญสกุล
  6. การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR)
 f116_20200618190808.docx
 f116_20200618190750.pptx
 
บริหารทรัพยากรบุคคล
สานิตย์ เพชรสุวรรณ
คณะที่ 4 Agenda base โครงการพระราชดำริ/กัญชาทางการแพทย์
  1. โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 f121_20200616110917.docx
 f121_20200615164402.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
นภาพร เนตรเกื้อกูล
  2. โครงการพระราชดำริอื่น ๆ ที่ดำเนินการในจังหวัด
 f122_20200616090650.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ภคณัฎฐ์ ทองขาว
  3. กัญชาทางการแพทย์
 f123_20200610223653.docx
 f123_20200610223721.pptx
 
การแพทย์แผนไทยฯ
พินิจสินธุ์ เพชรมณี
  4. อาหารปลอดภัย ผักปลอดสารพิษ
 f125_20200616155215.doc
 f125_20200615145927.pptx
 
คุ้มครองผู้บริโภคฯ
อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
พรชนก เจนศิริศักดิ์
นิรัตน์ อินสุวรรณ์
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 7461 3127, 0 7461 2300 ต่อ 138, 139
มีผู้เยี่ยมชมแล้ว 1,725 ครั้ง
นับจาก 2 มิถุนายน 2563