เอกสารเตรียมรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กำหนดตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2564)
ผู้ประสาน : นายสมใจ หนูฤทธิ์ Tel : 08 1898 0825 e-Mail : sojar752@hotmail.com, นายจิรพงษ์ แสงทอง Tel : 08 9977 9240 e-Mail : jirapongst@hotmail.com
คณะ/ประเด็นการตรวจราชการ
เอกสารรับตรวจโดยผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
     ผู้รับผิดชอบ     
ไฟล์นำเสนอ/เอกสารรับการตรวจเยี่ยม
  1. เอกสารรับตรวจ จังหวัดพัทลุง
f01_20210609215232.pdf
 
สสจ.พัทลุง,
รพ.พัทลุง
จิรพงษ์ แสงทอง,
ปราณี เดชะ
  2. ไฟล์นำเสนอรับตรวจ สสจ.พัทลุง
f02_20210616183145.pdf
 
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
จิรพงษ์ แสงทอง
  3. ไฟล์นำเสนอรับตรวจ รพ.พัทลุง
f03_20210616135707.pdf
 
รพ.พัทลุง
ปราณี เดชะ
  4. เอกสารรับการตรวจเยี่ยม คปสอ.ควนขนุน
f04_20210611173529.pdf
 
คปสอ.ควนขนุน
คปสอ.ควนขนุน
  5. ไฟล์นำเสนอรับการตรวจเยี่ยม คปสอ.ควนขนุน
f05_20210612093523.pdf
 
คปสอ.ควนขนุน
คปสอ.ควนขนุน
  6. เอกสารรับการตรวจเยี่ยม รพ.สต.ปันแต
f06_20210611173849.pdf
 
รพ.สต.ปันแต
รพ.สต.ปันแต
  7. ไฟล์นำเสนอรับการตรวจเยี่ยม รพ.สต.ปันแต
f07_20210612093742.pdf
 
รพ.สต.ปันแต
รพ.สต.ปันแต
  8. เอกสารรับการตรวจเยี่ยม คปสอ.ป่าพะยอม
f08_20210616114659.pdf
 
คปสอ.ป่าพะยอม
คปสอ.ป่าพะยอม
  9. ไฟล์นำเสนอรับการตรวจเยี่ยม คปสอ.ป่าพะยอม
f09_20210616114736.pdf
 
คปสอ.ป่าพะยอม
คปสอ.ป่าพะยอม
  10. เอกสารรับการตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้านบ่อทราย
f10_20210616132556.pdf
 
รพ.สต.บ้านบ่อทราย
รพ.สต.บ้านบ่อทราย
  11. ไฟล์นำเสนอรับการตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้านบ่อทราย
fA1_20210616132646.pdf
 
รพ.สต.บ้านบ่อทราย
รพ.สต.บ้านบ่อทราย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ทรัพยากรสาธารณสุข และสถานะสุขภาพ
  1. ข้อมูลทั่วไป ประชากร และทรัพยากรสาธารณสุข
f11_20210527152917.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
อนิรุธ นาคะวิโรจน์
  2. ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ
f12_20210527152931.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
อนิรุธ นาคะวิโรจน์
  3. ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข
f13_20210527152945.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
อนิรุธ นาคะวิโรจน์
  4. ข้อมูล CMI, อัตราการครองเตียง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 เต็มปี, ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2)
f14_20210524093733.docx
f14_20210524093712.pptx
 
ประกันสุขภาพ
วัทธิกร วัจนขจรกุล
  5. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (สสจ./รพ./รพ.สต.)
f15_20210527144531.docx
f15_20210527150434.pptx
 
บริหารทรัพยากรบุคคล
สานิตย์ เพชรสุวรรณ
  6. สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
f16_20210528153306.doc
 
ควบคุมโรคติดต่อ
เฉลิมชัย แป้นน้อย
ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ ปัญหาสาธารณสุข และการบริหารงบประมาณ
  1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุงด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2559 – 2564)
f21_20210527160314.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
จุรินทร์ เจริญผล
  2. แผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2564
f22_20210601105542.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
จุรินทร์ เจริญผล
  3. ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการแก้ปัญหาสาธารณสุขของจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2564
 
      3.1 โรคความดันโลหิตสูง
f24_20210530144720.docx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
ชะอ้น สงแก้ว
      3.2 โรคเบาหวาน
f25_20210530141837.docx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
ชะอ้น สงแก้ว
      3.3 โรคไข้เลือดออก
f26_20210527135525.docx
 
ควบคุมโรคติดต่อ
ศรีอรรถ แก้วทิพย์
      3.4 อุบัติเหตุทางถนน
f27_20210601105018.docx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
เอกอร สว่างนิพนธ์
      3.5 โรคหัวใจขาดเลือด/หลอดเลือดสมอง
f28_20210527155959.docx
f28_20210527160025.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
วัชราภรณ์ จอมชิตกล่ำ
      3.6 ยาเสพติด
f29_20210601084517.docx
f29_20210601091705.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
จิราภรณ์ เทพหนู
      3.7 มะเร็งเต้านม
f2A0_20210531105843.docx
f2A0_20210527160321.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
วัชราภรณ์ จอมชิตกล่ำ
      3.8 มะเร็งปากมดลูก
f2A1_20210531105910.docx
f2A1_20210527160411.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
วัชราภรณ์ จอมชิตกล่ำ
      3.9 โรคไต
f2A2_20210531142337.docx
f2A2_20210531142427.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
ชะอ้น สงแก้ว
      3.10 ภาวะอ้วนในประชาชนวัยทำงาน
f2A3_20210529092652.docx
f2A3_20210529092709.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
วิชา สันติภาพถาวร
  4.1 การบริหารงบประมาณ (งบลงทุน/งบค่าเสื่อม) ข้อมูลล่าสุด
f2A4_20210601103510.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
จุรินทร์ เจริญผล
  4.2 การบริหารงบประมาณ (งบดำเนินงาน) ข้อมูลล่าสุด
f2A5_20210527150030.docx
 
บริหารทั่วไป
สาคร ชูภักดี
  5. การบริหารจัดการงบเหมาจ่ายรายหัว
f2A6_20210528100445.docx
 
ประกันสุขภาพ
สินีนาฎ อนุมณี
ส่วนที่ 3 การดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Agenda based (นโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์ชาติ)
  1. โครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ
      1.1 โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
f61_20210527154533.docx
f61_20210527154608.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
นภาพร เนตรเกื้อกูล
  2. กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ
      2.1 กัญชาทางการแพทย์
f71_20210528173412.docx
f71_20210529214427.pptx
 
การแพทย์แผนไทยฯ
พินิจสินธุ์ เพชรมณี
      2.2 สมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ (ไม่เป็นจังหวัดเป้าหมาย)
 
การแพทย์แผนไทยฯ
พินิจสินธุ์ เพชรมณี
  3. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
      3.1 ประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน
f81_20210528165951.docx
f81_20210528170102.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
อรสา เหล่าเจริญสุข
      3.2 จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
f82_20210528152413.docx
f82_20210528152538.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
อรสา เหล่าเจริญสุข
      3.3 พชอ.
f83_20210528152722.doc
f83_20210528154138.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
อรสา เหล่าเจริญสุข
Functional based (ระบบงานของหน่วยบริการ)
  4. สุขภาพกลุ่มวัย + สุขภาพจิต
      4.1 ผู้สูงอายุคุณภาพ (พลัดตกหกล้ม)
f101_20210527150834.docx
f101_20210528080940.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
สมคิด ฤทธิศักดิ์
      4.2 สุขภาพจิต (ฆ่าตัวตาย)
f102_20210531125524.docx
f102_20210531125558.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
อารี ชูสังข์
      4.3 มารดาตาย
f103_20210526160424.docx
f103_20210527201546.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
นารถอนงค์ ประดับทรัพย์
      4.4 เด็กปฐมวัย
f104_20210528064152.docx
f104_20210528064304.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
มานิตา เสรีประเสริฐ
      4.5 กลุ่มวัยทำงาน (NCD – HT, DM)
f105_20210531122132.docx
f105_20210531110458.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ,
ส่งเสริมสุขภาพ
ชะอ้น สงแก้ว,
วิชา สันติภาพถาวร
  5. ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย (รพ.พัทลุง เป็นผู้รวบรวมข้อมูล, ผู้ประสานงาน Service Plan สสจ.พัทลุง นายนิวัธ เทพสง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ)
      5.1 Service Plan สาขาหัวใจและหลอดเลือด
f111_20210526130116.docx
f111_20210527160612.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
วัชราภรณ์ จอมชิตกล่ำ
      5.2 Service Plan สาขาอุบัติเหตุ
f112_20210531131249.docx
f112_20210531160131.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
เอกอร สว่างนิพนธ์,
สุวรรณดี ชูรัตน์
      5.3 Service Plan สาขามะเร็ง
f113_20210526130235.docx
f113_20210527160809.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
วัชราภรณ์ จอมชิตกล่ำ
      5.4 Service Plan สาขาทารกแรกเกิด
f114_20210526173949.docx
f114_20210528072653.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
มานิตา เสรีประเสริฐ
      5.5 Service Plan สาขา intermediate care
f115_20210525105915.docx
f115_20210525105944.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
สมคิด ฤทธิศักดิ์
  6. Good Governance
      6.1 ตรวจสอบภายใน
f121_20210528155219.docx
f121_20210528160331.pptx
 
งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สุพัฒน์ ทองขาว
      6.2 การเงินการคลัง
f122_20210528144814.doc
f122_20210528172957.pptx
 
ประกันสุขภาพ
สินีนาฎ อนุมณี
Area based (ปัญหาสำคัญของพื้นที่)
  - Innovative health care
    1. Seamless refer
f141_20210531160230.docx
f141_20210531160950.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
นภาพร เนตรเกื้อกูล
  - เรื่องที่เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่เขต
    2. HNA (Healthcare Network Accreditation)
f151_20210526160519.docx
f151_20210527140010.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
นารถอนงค์ ประดับทรัพย์
ส่วนที่ 4 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง
      1. จำนวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ
f171_20210528152953.docx
f171_20210528153042.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
อรสา เหล่าเจริญสุข
      2. จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
f172_20210528153141.docx
f172_20210528153226.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
อรสา เหล่าเจริญสุข
      3. ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ
f173_20210528153259.doc
f173_20210528154222.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
อรสา เหล่าเจริญสุข
  2. เศรษฐกิจสุขภาพ
      4. อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว (ไม่เป็นจังหวัดเป้าหมาย)
 
      5. สถานที่กักกันตัวตามที่รัฐกำหนด (AHQ/WQ) ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การรับชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น (ไม่มีเป้าหมาย)
 
ควบคุมโรคติดต่อ,
อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
บุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์,
มานพ รามทอง
  3. สมุนไพร กัญชา กัญชง
      6. ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
f191_20210529105707.docx
 
การแพทย์แผนไทยฯ
พินิจสินธุ์ เพชรมณี
      7. เมืองสมุนไพรได้รับการพัฒนาด้านเกษตร วัตถุดิบสมุนไพร อุตสาหกรรมสมุนไพร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและ การแพทย์แผนไทยผ่านเกณฑ์การประเมิน (ไม่เป็นจังหวัดเป้าหมาย)
 
การแพทย์แผนไทยฯ
พินิจสินธุ์ เพชรมณี
  4. สุขภาพดีวิถีใหม่
      8. ครอบครัวมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
f201_20210529084809.docx
f201_20210529084833.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
วิชา สันติภาพถาวร
      9. สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
          - ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market)
          - อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health)
f202_20210528161435.docx
f202_20210528161321.pptx
 
อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
นิรัตน์ อินสุวรรณ์
  5. COVID-19
      10. ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สงบได้ ภายใน 21-28 วัน
f211_20210531162358.docx
f211_20210531162310.pptx
 
ควบคุมโรคติดต่อ
ทวี ชูช่วย
      11. อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทั้งประเทศ
f212_20210531162431.docx
f212_20210531162456.pptx
 
ควบคุมโรคติดต่อ
ทวี ชูช่วย
  6. ระบบบริการก้าวหน้า
      12. ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีนวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ (ตัวชี้วัดระดับเขต)
 
  7. ธรรมาภิบาล
      13. จำนวนส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
f231_20210528120544.docx
f231_20210528120651.pptx
 
งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
โชติ ช่วยเนียม
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 7461 3127, 0 7461 2300 ต่อ 305, 306
มีผู้เยี่ยมชมแล้ว 2,468 ครั้ง
นับจาก 28 ธันวาคม 2563