เอกสารเตรียมรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กำหนดตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2565)
ผู้ประสาน : นายสมใจ หนูฤทธิ์ Tel : 08 1898 0825 e-Mail : sojar752@hotmail.com, นายจิรพงษ์ แสงทอง Tel : 08 9977 9240 e-Mail : jirapongst@hotmail.com

.... กรุณาส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงานรับตรวจราชการ (ไฟล์ Word) และ ไฟล์นำเสนอ Power point ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แนวทางการตรวจราชการ

คณะ/ประเด็นการตรวจราชการ
เอกสารรับตรวจโดยผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
     ผู้รับผิดชอบ     
ไฟล์นำเสนอ/เอกสารรับตรวจ
  1. เอกสารรับตรวจ จังหวัดพัทลุง
f01_20220613150556.pdf
 
สสจ.พัทลุง, รพ.พัทลุง
- สสจ.พัทลุง จิรพงษ์ แสงทอง, กฤติยา ทองขุนดำ
- รพ.พัทลุง ปราณี เดชะ, เนตอนงค์ พิณเขียว
  2. ไฟล์นำเสนอรับตรวจ สสจ.พัทลุง
f02_20220613150620.pdf
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จิรพงษ์ แสงทอง
  3. ไฟล์นำเสนอรับตรวจ รพ.พัทลุง
f03_20220607102105.pdf
 
รพ.พัทลุง
ปราณี เดชะ, เนตอนงค์ พิณเขียว
  4. เอกสารรับการตรวจเยี่ยม คปสอ.เมืองพัทลุง
 
คปสอ.เมืองพัทลุง
คปสอ.เมืองพัทลุง
  5. ไฟล์นำเสนอรับการตรวจเยี่ยม คปสอ.เมืองพัทลุง
 
คปสอ.เมืองพัทลุง
คปสอ.เมืองพัทลุง
  6. เอกสารรับการตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้านนาท่อม
 
รพ.สต.บ้านนาท่อม
รพ.สต.บ้านนาท่อม
  7. ไฟล์นำเสนอรับการตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้านนาท่อม
 
รพ.สต.บ้านนาท่อม
รพ.สต.บ้านนาท่อม
  8. เอกสารรับการตรวจเยี่ยม คปสอ.ปากพะยูน
 
คปสอ.ปากพะยูน
คปสอ.ปากพะยูน
  9. ไฟล์นำเสนอรับการตรวจเยี่ยม คปสอ.ปากพะยูน
 
คปสอ.ปากพะยูน
คปสอ.ปากพะยูน
  10. เอกสารรับการตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้านแหลมกรวด
 
รพ.สต.บ้านแหลมกรวด
รพ.สต.บ้านแหลมกรวด
  11. ไฟล์นำเสนอรับการตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้านแหลมกรวด
 
รพ.สต.บ้านแหลมกรวด
รพ.สต.บ้านแหลมกรวด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ทรัพยากรสาธารณสุข และสถานะสุขภาพ
  1. ข้อมูลทั่วไป ประชากร และทรัพยากรสาธารณสุข
  2. ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ
  3. ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข
f11_20220602091518.docx
f11_20220524093452.pptx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
อนิรุธ นาคะวิโรจน์
  4. ข้อมูล CMI, อัตราการครองเตียง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 เต็มปี, ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2)
f14_20220523101717.docx
f14_20220523101739.pptx
 
ประกันสุขภาพ
วัทธิกร วัจนขจรกุล
  5. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
f15_20220523161232.docx
f15_20220524170312.pptx
 
บริหารทรัพยากรบุคคล
สานิตย์ เพชรสุวรรณ
  6. สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
f16_20220527203727.doc
f16_20220530100356.pptx
 
ควบคุมโรคติดต่อ
เฉลิมชัย แป้นน้อย
  7. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
f17_20220527193538.docx
 
ควบคุมโรคติดต่อ
บุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์
  8. การบริหารจัดการ ผลการดำเนินงานวัคซีน COVID-19
f18_20220527200704.docx
 
ควบคุมโรคติดต่อ
บุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์
ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ ปัญหาสาธารณสุข และการบริหารงบประมาณ
  1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุงด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2559 – 2565)
f21_20220528203853.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จุรินทร์ เจริญผล
  2. แผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
f22_20220528203528.docx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จุรินทร์ เจริญผล
  3. ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผน
การแก้ปัญหาสาธารณสุข ที่สำคัญของจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสรุปแผนงานแก้ไขปัญหาสาธารณสุข]
 
      3.1 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
f231_20220527163528.docx
f231_20220530095811.pptx
 
ควบคุมโรคติดต่อ
ทวี ชูช่วย
      3.2 โรคเบาหวาน
f232_20220524154649.docx
f232_20220524143829.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
เจริญ ปราบปรี
      3.3 โรคความดันโลหิตสูง
f233_20220525103508.docx
f233_20220524155350.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
เจริญ ปราบปรี
      3.4 โรคหัวใจขาดเลือด/หลอดเลือดสมอง
f234_20220522153208.docx
f234_20220522153400.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
วัชราภรณ์ จอมชิตกล่ำ
      3.5 อุบัติเหตุทางถนน
f235_20220524224054.docx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
เอกอร สว่างนิพนธ์
      3.6 ยาเสพติด
f236_20220523160610.docx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
จิราภรณ์ เทพหนู
      3.7 มารดาตาย
f237_20220519111547.docx
f237_20220519151159.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
นารถอนงค์ ประดับทรัพย์
      3.8 โรคไต
f238_20220526103024.docx
f238_20220526111212.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
เจริญ ปราบปรี
      3.9 มะเร็งทุกชนิด
f239_20220523194247.docx
f239_20220522153508.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
วัชราภรณ์ จอมชิตกล่ำ
      3.10 โรคไข้เลือดออก
f239A_20220525090541.docx
 
ควบคุมโรคติดต่อ
ศรีอรรถ แก้วทิพย์
  4. การบริหารงบประมาณ
 
      4.1 การบริหารงบประมาณ - งบลงทุน/งบค่าเสื่อม
f241_20220528074636.docx
f241_20220603085031.pptx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จุรินทร์ เจริญผล
      4.2 การบริหารงบประมาณ - งบดำเนินงาน
f242_20220517142443.docx
 
บริหารทั่วไป
สาคร ชูภักดี
  5. การบริหารจัดการงบเหมาจ่ายรายหัว
f25_20220524101042.docx
 
ประกันสุขภาพ
สินีนาฎ อนุมณี
ส่วนที่ 3 การดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Agenda based (นโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์ชาติ)
  ประเด็นที่ 1 โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์
  1.1 โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
f51_20220525193629.docx
f51_20220525193739.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
นภาพร เนตรเกื้อกูล
  ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย์
  2.1 การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
f61_20220524164043.docx
f61_20220602112809.pptx
 
การแพทย์แผนไทยฯ
พินิจสินธุ์ เพชรมณี
  2.2 เศรษฐกิจสุขภาพ
 
-
ไม่เป็นพื้นที่ดำเนินการ
  ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
  3.1 จำนวนประชาชนคนไทยมีหมอประจำตัว 3 คน
f71_20220602145509.docx
f71_20220523165713.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
จรรยา คงสุด
  3.2 การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตาม พรบ.ฯ
f72_20220602145533.docx
f72_20220602140551.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
จรรยา คงสุด
  3.3 อำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ (พชอ.)
f73_20220524164823.doc
f73_20220602140618.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
อรสา เหล่าเจริญสุข
  3.4 รพ.สต.ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว
f74_20220602145601.docx
f74_20220601143714.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
จรรยา คงสุด
Functional based (ระบบงานของหน่วยบริการ)
  ประเด็นที่ 4 สุขภาพกลุ่มวัย+สุขภาพจิต
  4.1 สุขภาพเด็ก
 
        - ระดับสติปัญญาเฉลี่ย IQ ของเด็กไทย
f82_20220610150420.docx
f82_20220523163304.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
นารถอนงค์ ประดับทรัพย์
มานิตา เสรีประเสริฐ
  4.2 สุขภาพวัยทำงาน
 
        - อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
f92_20220523151351.docx
f92_20220523151147.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
อารี ชูสังข์
        - การตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง
f93_20220526093053.docx
f93_20220524205103.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
เจริญ ปราบปรี
  สุขภาพสูงอายุ
 
  4.3 สุขภาพสูงอายุ พฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์
f95_20220523001311.docx
f95_20220522141531.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
ปวีณ์กร จินรัตน์
  4.4 สุขภาพสูงอายุ สมองเสื่อม พลัดตกหกล้ม
f96_20220522213531.docx
f96_20220522213546.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
ปวีณ์กร จินรัตน์
  4.5 สุขภาพสูงอายุ Long Term Care
f97_20220522234155.docx
f97_20220522234215.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
ปวีณ์กร จินรัตน์
  4.6 สุขภาพดีวิถีใหม่ Living with COVID
 
        - ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันโรคพึงประสงค์
f99_20220524140844.docx
f99_20220523112956.pptx
 
อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
มานพ รามทอง
        - จำนวนประชากรที่เข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ 5 ล้านบัญชี
f9A_20220519094906.docx
f9A_20220523085753.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
วิชา สันติภาพถาวร
        - กิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันโรค COVID-19
f9B_20220524142803.docx
f9B_20220524161010.pptx
 
อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
มานพ รามทอง
  ประเด็นที่ 5 ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย (รพ.พัทลุง เป็นผู้รวบรวมข้อมูล, ผู้ประสานงาน Service Plan สสจ.พัทลุง นางนภาพร เนตรเกื้อกูล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ)
  5.1 Service Plan สาขาหัวใจและหลอดเลือด
f101_20220522154012.docx
f101_20220522154046.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
วัชราภรณ์ จอมชิตกล่ำ
  5.2 Service Plan สาขาอุบัติเหตุ
f102_20220523163623.docx
f102_20220523163700.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
เอกอร สว่างนิพนธ์
สุวรรณดี ชูรัตน์
  5.3 Service Plan สาขามะเร็ง
f103_20220523194323.docx
f103_20220522153735.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
วัชราภรณ์ จอมชิตกล่ำ
  5.4 Service Plan สาขาทารกแรกเกิด
f104_20220524103526.docx
f104_20220524103610.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
มานิตา เสรีประเสริฐ
  5.5 Intermediate care
f105_20220524081517.docx
f105_20220524081913.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
อมรรัตน์ ฤทธิ์ทอง
  5.6 Service Plan สาขา Sepsis
f106_20220530094552.docx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
วาสนา ขวัญสกุล
  5.7 Service Plan สาขา Stroke
f107_20220522153848.docx
f107_20220522153942.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
วัชราภรณ์ จอมชิตกล่ำ
  ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล (Good Governance)
  6.1 ตรวจสอบภายใน (แผนเงินบำรุงในโรงพยาบาล)
f111_20220526084149.docx
f111_20220526084212.pptx
 
ตรวจสอบภายในฯ
โชติ ช่วยเนียม
  6.2 การเงินการคลังสุขภาพ
        - วิกฤตการเงินระดับ 7
        - ระบบจัดเก็บรายได้
f112_20220525083323.doc
f112_20220523154437.pptx
 
ประกันสุขภาพ

สินีนาฎ อนุมณี
วัทธิกร วัจนขจรกุล
  6.3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพของประชาชน
f113_20220525110105.docx
f113_20220525104044.pptx
 
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ธวัชชัย อรุณรัตน์
  6.4 องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
 
        - บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขมีการประเมินความสุขบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข (Happinometer)
f115_20220525103337.docx
f115_20220525103447.pptx
 
บริหารทรัพยากรบุคคล
ปฏิวัติ โชติรัตน์
        - ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้รับการพัฒนา
f116_20220524120134.docx
f116_20220524120200.pptx
 
บริหารทรัพยากรบุคคล
สานิตย์ เพชรสุวรรณ
Area based (ปัญหาสำคัญของพื้นที่)
  1. Area based
      - NCD
f131_20220524200034.docx
f131_20220524143731.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
เจริญ ปราบปรี
      - AGED (ผู้สูงอายุ)
f132_20220523002739.docx
f132_20220523004814.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
ปวีณ์กร จินรัตน์
  2. Best Practice (นวัตกรรมเด่น)
      - Stroke
f141_20220522154446.docx
f141_20220522154525.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
วัชราภรณ์ จอมชิตกล่ำ
ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง
      1. จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน
f161_20220602145906.docx
f161_20220602145944.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
จรรยา คงสุด
  3. สมุนไพร กัญชา กัญชง
      2. มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในเมืองสมุนไพรและจังหวัดในเขตสุขภาพเพิ่มขึ้น
f171_20220601112122.docx
f171_20220524163434.pptx
 
การแพทย์แผนไทยฯ
จุฑารัตน์ ไพชำนาญ
  4. สุขภาพดีวิถีใหม่
      3. กิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ
f181_20220528215120.docx
f181_20220528213045.pptx
 
อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
มานพ รามทอง
  5. COVID-19
      4. อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทั้งประเทศ
f191_20220530091533.docx
f191_20220530095442.pptx
 
ควบคุมโรคติดต่อ
ทวี ชูช่วย
  6. ระบบบริการก้าวหน้า
      5. ผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถเข้าถึงบริการผ่าตัด เคมีบำบัด รังสีรักษา ภายใน 4, 6 และ 6 สัปดาห์
f201_20220522154335.docx
f201_20220523195631.pptx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
วัชราภรณ์ จอมชิตกล่ำ
      6. สถานบริการต้นแบบในการพัฒนาตามนโยบาย EMS ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับขั้นสูง (the best)
f202_20220520135109.docx
f202_20220523155849.pptx
 
พัฒนาคุณภาพฯ
วาสนา ขวัญสกุล
  7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
      7. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ
          - ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ
          - ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ
f211_20220522213618.docx
f211_20220522213630.pptx
 
ส่งเสริมสุขภาพ
ปวีณ์กร จินรัตน์
      8. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
f212_20220523152028.docx
 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
อารี ชูสังข์
  8. ธรรมาภิบาล
      9. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
f221_20220520133814.docx
 
กฎหมาย
วรัญญู ชายเกลี้ยง
  9. องค์กรแห่งความสุข
      10. องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
f2311_20220525103412.docx
f2311_20220525103518.pptx
 
บริหารทรัพยากรบุคคล
ปฏิวัติ โชติรัตน์
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 7461 3127, 0 7461 2300 ต่อ 305, 306
มีผู้เยี่ยมชมแล้ว 3,710 ครั้ง
นับจาก 10 พฤษภาคม 2565