• 1. รายการตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [DOWNLOAD]
  • 2. ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (MOU) คปสอ.
  • 2.1 นิยามตัวชี้วัดประเด็นมุ่งเน้น ของ นพ.สสจ.พัทลุง (1 ตัวชี้วัด) [WORD] [PDF]
  • 2.2 นิยามตัวชี้วัดผลลัพธ์หลัก (Key Results) สสจ.พัทลุง (34 ตัวชี้วัด) [WORD] [PDF]
  • 2. นิยามตัวชี้วัดรายกลุ่มงาน