• 1. รายการตัวชี้วัด (ภาพรวม) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [DOWNLOAD]
  • 2. ตัวชี้วัด MOU คปสอ.
  •     2.1 นิยามตัวชี้วัดประเด็นมุ่งเน้น ของ นพ.สสจ.พัทลุง (3 ตัวชี้วัด) [WORD] [PDF]
  •     2.2 นิยามตัวชี้วัด Key Results สสจ.พัทลุง (33 ตัวชี้วัด) [WORD] [PDF]
  •     2.3 นิยามตัวชี้วัด ตำบลสุขภาวะ [WORD] [PDF]
  • 3. นิยามตัวชี้วัดรายกลุ่มงาน