• 1. รายการตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [DOWNLOAD]
  • 2. ตัวชี้วัด MOU คปสอ.
  • 2.1 นิยามตัวชี้วัดประเด็นมุ่งเน้น ของ นพ.สสจ.พัทลุง (2 ตัวชี้วัด) [WORD] [PDF]
  • 2.2 นิยามตัวชี้วัด Key Results สสจ.พัทลุง (38 ตัวชี้วัด) [WORD] [PDF]
  • 2. นิยามตัวชี้วัดรายกลุ่มงาน