รหัส กลุ่มงาน ไฟล์สรุปตัวชี้วัด วดป. ที่ส่งหลังสุด
01 กลุ่มงานบริหารทั่วไป kpi_dep01_20191001095925.xlsx 2019-10-01 09:59:25
02 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข kpi_dep02_20191004091818.xlsx 2019-10-04 09:18:18
03 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด kpi_dep03_20191008112521.xlsx 2019-10-08 11:25:21
04 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ kpi_dep04_20191002103529.xls 2019-10-02 10:35:29
05 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ kpi_dep05_20191002091805.xlsx 2019-10-02 09:18:05
06 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข kpi_dep06_20191004102019.xlsx 2019-10-04 10:20:19
07 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข kpi_dep07_20191002160018.xlsx 2019-10-02 16:00:18
08 กลุ่มงานประกันสุขภาพ kpi_dep08_20191003110625.xlsx 2019-10-03 11:06:25
09 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ kpi_dep09_20191002163312.xlsx 2019-10-02 16:33:12
10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล kpi_dep10_20191002145049.xlsx 2019-10-02 14:50:49
11 กลุ่มกฎหมาย kpi_dep11_20191003085830.xlsx 2019-10-03 08:58:30
12 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย kpi_dep12_20191002094002.xlsx 2019-10-02 09:40:02
13 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก kpi_dep13_20191002090246.xlsx 2019-10-02 09:02:46
14 งานตรวจสอบและควบคุมภายใน kpi_dep14_20191001130920.xlsx 2019-10-01 13:09:20
15 งานเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ kpi_dep15_20191001130732.xlsx 2019-10-01 13:07:32