รหัส กลุ่มงาน รายการตัวชี้วัด (Excel) นิยามตัวชี้วัด (Word) House Model (Power point)
01 กลุ่มงานบริหารทั่วไป kpi63_dep01_20191111090355.xlsx -- Template63_dep01_20191111090433.docx [ส่งไฟล์] HModel63_dep01_20191121155125.pptx [ส่งไฟล์]
02 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข kpi63_dep02_20191118131206.xlsx -- Template63_dep02_20191129090230.docx [ส่งไฟล์] HModel63_dep02_20191202102019.pptx [ส่งไฟล์]
03 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด kpi63_dep03_20191122221317.xlsx -- Template63_dep03_20191127204652.docx [ส่งไฟล์] HModel63_dep03_20191127204929.pptx [ส่งไฟล์]
04 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ kpi63_dep04_20191118060540.xlsx -- Template63_dep04_20191128100119.docx [ส่งไฟล์] HModel63_dep04_20200110074806.pptx [ส่งไฟล์]
05 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ kpi63_dep05_20191128112931.xlsx -- Template63_dep05_20200413093213.docx [ส่งไฟล์] HModel63_dep05_20191122102329.pptx [ส่งไฟล์]
06 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข kpi63_dep06_20191113085850.xlsx -- Template63_dep06_20191113085913.docx [ส่งไฟล์] HModel63_dep06_20191127160814.pptx [ส่งไฟล์]
07 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข kpi63_dep07_20191122220950.xlsx -- Template63_dep07_20191128164136.docx [ส่งไฟล์] HModel63_dep07_20191128104545.pptx [ส่งไฟล์]
08 กลุ่มงานประกันสุขภาพ kpi63_dep08_20191118113120.xlsx -- Template63_dep08_20191121101721.rar [ส่งไฟล์] HModel63_dep08_20191121101844.rar [ส่งไฟล์]
09 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ kpi63_dep09_20191118095342.xlsx -- Template63_dep09_20191118095532.docx [ส่งไฟล์] HModel63_dep09_20191126152630.pptx [ส่งไฟล์]
10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล kpi63_dep10_20191119092607.xlsx -- Template63_dep10_20191117094737.rar [ส่งไฟล์] HModel63_dep10_20191121181655.pptx [ส่งไฟล์]
11 กลุ่มกฎหมาย kpi63_dep11_20191121163214.xlsx -- Template63_dep11_20191120152327.docx [ส่งไฟล์] [ส่งไฟล์]
12 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย kpi63_dep12_20191119142534.xlsx -- Template63_dep12_20191119142557.docx [ส่งไฟล์] HModel63_dep12_20200109145806.pptx [ส่งไฟล์]
13 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก kpi63_dep13_20191112104748.xlsx -- Template63_dep13_20191122092427.rar [ส่งไฟล์] HModel63_dep13_20191122092455.pptx [ส่งไฟล์]
14 งานตรวจสอบและควบคุมภายใน kpi63_dep14_20191115115707.xlsx -- Template63_dep14_20191115115726.docx [ส่งไฟล์] HModel63_dep14_20191202090608.pptx [ส่งไฟล์]
15 งานเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ -- [ส่งไฟล์] [ส่งไฟล์]