รหัส กลุ่มงาน ไฟล์สรุปตัวชี้วัด ปี 2563 รอบ 9 เดือน วดป. ที่ส่งหลังสุด จัดการ
01 กลุ่มงานบริหารทั่วไป kpi_dep01_20200720140622.xlsx 2020-07-20 14:06:22
ส่งไฟล์
02 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข kpi_dep02_20200724102740.xlsx 2020-07-24 10:27:40
ส่งไฟล์
03 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด kpi_dep03_20200729135013.xlsx 2020-07-29 13:50:13
ส่งไฟล์
04 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ kpi_dep04_20200730234134.xlsx 2020-07-30 23:41:34
ส่งไฟล์
05 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ kpi_dep05_20200721092612.xlsx 2020-07-21 09:26:12
ส่งไฟล์
06 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข kpi_dep06_20200720150408.xlsx 2020-07-20 15:04:08
ส่งไฟล์
07 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข kpi_dep07_20200729231512.xlsx 2020-07-29 23:15:12
ส่งไฟล์
08 กลุ่มงานประกันสุขภาพ kpi_dep08_20200729161302.xlsx 2020-07-29 16:13:02
ส่งไฟล์
09 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ kpi_dep09_20200717160532.xlsx 2020-07-17 16:05:32
ส่งไฟล์
10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล kpi_dep10_20200730145642.xlsx 2020-07-30 14:56:42
ส่งไฟล์
11 กลุ่มกฎหมาย kpi_dep11_20200730105522.xlsx 2020-07-30 10:55:22
ส่งไฟล์
12 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย kpi_dep12_20200805135251.xlsx 2020-08-05 13:52:51
ส่งไฟล์
13 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก kpi_dep13_20200720141548.xlsx 2020-07-20 14:15:48
ส่งไฟล์
14 งานตรวจสอบและควบคุมภายใน kpi_dep14_20200730085353.xlsx 2020-07-30 08:53:53
ส่งไฟล์
15 งานเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ส่งไฟล์
[ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดนิเทศงานผสมผสาน ปีงบประมาณ 2563 รอบ 9 เดือน (มิ.ย. 63) สสจ.พัทลุง]