แบบฟอร์ม/เอกสารประกอบ การทบทวน/จัดทำตัวชี้วัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2564

รหัส กลุ่มงาน รายการตัวชี้วัด (Excel) นิยามตัวชี้วัด (Word) House Model (Power point)
01 กลุ่มงานบริหารทั่วไป kpi64_dep01_20201111144859.xlsx Template64_dep01_20201111144921.docx [ส่งไฟล์] HModel64_dep01_20201111144946.pptx [ส่งไฟล์]
02 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข kpi64_dep02_20201110153638.xlsx Template64_dep02_20201116100527.zip [ส่งไฟล์] HModel64_dep02_20201116100545.pptx [ส่งไฟล์]
03 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด kpi64_dep03_20201112111920.xlsx Template64_dep03_20211107164318.docx [ส่งไฟล์] HModel64_dep03_20201221193619.pptx [ส่งไฟล์]
04 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ kpi64_dep04_20201110154431.xlsx Template64_dep04_20201214160951.rar [ส่งไฟล์] HModel64_dep04_20201214161211.pptx [ส่งไฟล์]
05 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ kpi64_dep05_20201112161851.xlsx Template64_dep05_20201212125654.docx [ส่งไฟล์] HModel64_dep05_20201206150119.pptx [ส่งไฟล์]
06 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข kpi64_dep06_20201110085926.xlsx Template64_dep06_20201110090226.docx [ส่งไฟล์] HModel64_dep06_20201110090246.pptx [ส่งไฟล์]
07 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข kpi64_dep07_20201111110221.xlsx Template64_dep07_20201214160734.docx [ส่งไฟล์] HModel64_dep07_20201225151701.pptx [ส่งไฟล์]
08 กลุ่มงานประกันสุขภาพ kpi64_dep08_20201112155938.xlsx Template64_dep08_20201209104921.docx [ส่งไฟล์] HModel64_dep08_20201209105002.pptx [ส่งไฟล์]
09 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ kpi64_dep09_20201111123849.xlsx Template64_dep09_20201216105151.docx [ส่งไฟล์] HModel64_dep09_20201216164049.pptx [ส่งไฟล์]
10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล kpi64_dep10_20201111154631.xlsx Template64_dep10_20201209105322.rar [ส่งไฟล์] HModel64_dep10_20201209151824.rar [ส่งไฟล์]
11 กลุ่มกฎหมาย kpi64_dep11_20201112153857.xlsx Template64_dep11_20201215151913.docx [ส่งไฟล์] HModel64_dep11_20201215151953.pptx [ส่งไฟล์]
12 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย kpi64_dep12_20201127094717.xlsx Template64_dep12_20201127094756.docx [ส่งไฟล์] HModel64_dep12_20201113120031.pptx [ส่งไฟล์]
13 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก kpi64_dep13_20201109110356.xlsx Template64_dep13_20201221121052.rar [ส่งไฟล์] HModel64_dep13_20201221115937.pptx [ส่งไฟล์]
14 งานตรวจสอบและควบคุมภายใน kpi64_dep14_20201110094551.xlsx Template64_dep14_20201110094638.docx [ส่งไฟล์] HModel64_dep14_20201110094702.pptx [ส่งไฟล์]
15 งานเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ [ส่งไฟล์] [ส่งไฟล์]