แบบฟอร์ม/เอกสารประกอบ การทบทวน/จัดทำตัวชี้วัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2565

รหัส กลุ่มงาน รายการตัวชี้วัด (Excel) นิยามตัวชี้วัด (Word) House Model (Power point)
01 กลุ่มงานบริหารทั่วไป kpi65_dep01_20211018142039.xlsx [ส่งไฟล์] Template65_dep01_20211018142056.docx [ส่งไฟล์] HModel65_dep01_20211018142111.pptx [ส่งไฟล์]
02 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข kpi65_dep02_20211021143907.xlsx [ส่งไฟล์] Template65_dep02_20211021143946.docx [ส่งไฟล์] HModel65_dep02_20211021144002.pptx [ส่งไฟล์]
03 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด kpi65_dep03_20211117132837.xlsx [ส่งไฟล์] Template65_dep03_20211117132918.docx [ส่งไฟล์] HModel65_dep03_20211108002447.pptx [ส่งไฟล์]
04 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ kpi65_dep04_20211028103151.xlsx [ส่งไฟล์] Template65_dep04_20220412151521.docx [ส่งไฟล์] HModel65_dep04_20211028103304.pptx [ส่งไฟล์]
05 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ kpi65_dep05_20211123103737.xlsx [ส่งไฟล์] Template65_dep05_20211123102738.docx [ส่งไฟล์] HModel65_dep05_20211123103608.pptx [ส่งไฟล์]
06 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข kpi65_dep06_20211029134654.xlsx [ส่งไฟล์] Template65_dep06_20211029134741.docx [ส่งไฟล์] HModel65_dep06_20211029134819.pptx [ส่งไฟล์]
07 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข kpi65_dep07_20211026224937.xlsx [ส่งไฟล์] Template65_dep07_20220902143639.docx [ส่งไฟล์] HModel65_dep07_20211026225027.pptx [ส่งไฟล์]
08 กลุ่มงานประกันสุขภาพ kpi65_dep08_20211027100743.xlsx [ส่งไฟล์] Template65_dep08_20211027103341.docx [ส่งไฟล์] HModel65_dep08_20211027111924.pptx [ส่งไฟล์]
09 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ kpi65_dep09_20211027160150.xlsx [ส่งไฟล์] Template65_dep09_20211027160052.zip [ส่งไฟล์] HModel65_dep09_20211027160123.zip [ส่งไฟล์]
10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล kpi65_dep10_20211027134831.xlsx [ส่งไฟล์] Template65_dep10_20211025164051.rar [ส่งไฟล์] HModel65_dep10_20211025164112.rar [ส่งไฟล์]
11 กลุ่มกฎหมาย kpi65_dep11_20211018110701.xlsx [ส่งไฟล์] Template65_dep11_20211101135324.docx [ส่งไฟล์] HModel65_dep11_20211126112707.pptx [ส่งไฟล์]
12 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย kpi65_dep12_20211027094920.xlsx [ส่งไฟล์] Template65_dep12_20211129150051.docx [ส่งไฟล์] HModel65_dep12_20211105084525.pptx [ส่งไฟล์]
13 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก kpi65_dep13_20211111162157.xlsx [ส่งไฟล์] Template65_dep13_20211111162233.rar [ส่งไฟล์] HModel65_dep13_20211111162252.rar [ส่งไฟล์]
14 งานตรวจสอบและควบคุมภายใน kpi65_dep14_20211018084943.xlsx [ส่งไฟล์] Template65_dep14_20211025132658.docx [ส่งไฟล์] HModel65_dep14_20211018085025.pptx [ส่งไฟล์]
15 งานเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ kpi65_dep15_20211109162011.xlsx [ส่งไฟล์] Template65_dep15_20211109162025.docx [ส่งไฟล์] HModel65_dep15_20211109162239.pptx [ส่งไฟล์]