แบบฟอร์ม/เอกสารประกอบ การทบทวน/จัดทำตัวชี้วัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566

รหัส กลุ่มงาน รายการตัวชี้วัด (Excel) นิยามตัวชี้วัด (Word) House Model (Power point)
01 กลุ่มงานบริหารทั่วไป [ส่งไฟล์]
02 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข kpi66_dep02_20221201153527.xlsx Template66_dep02_20221209111103.docx HModel66_dep02_20221208145029.pptx [ส่งไฟล์]
03 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด kpi66_dep03_20221201153624.xlsx Template66_dep03_20221214131339.docx [ส่งไฟล์]
04 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ kpi66_dep04_20221201153843.xlsx Template66_dep04_20221201155320.docx HModel66_dep04_20221213135617.pptx [ส่งไฟล์]
05 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ kpi66_dep05_20221207105637.xlsx Template66_dep05_20221209113648.docx HModel66_dep05_20221209113708.pptx [ส่งไฟล์]
06 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข kpi66_dep06_20221201160350.xlsx Template66_dep06_20221213162636.docx HModel66_dep06_20221213162553.pptx [ส่งไฟล์]
07 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข kpi66_dep07_20221201153923.xlsx Template66_dep07_20221201160611.docx HModel66_dep07_20221201160816.pptx [ส่งไฟล์]
08 กลุ่มงานประกันสุขภาพ kpi66_dep08_20221201153933.xlsx Template66_dep08_20221213143541.docx HModel66_dep08_20221213143603.pptx [ส่งไฟล์]
09 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ kpi66_dep09_20221201153944.xlsx Template66_dep09_20221201160628.docx HModel66_dep09_20221218061656.pptx [ส่งไฟล์]
10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล kpi66_dep10_20221201153956.xlsx Template66_dep10_20221201160644.docx HModel66_dep10_20221213141311.zip [ส่งไฟล์]
11 กลุ่มกฎหมาย kpi66_dep11_20221201154007.xlsx Template66_dep11_20221208141508.docx HModel66_dep11_20221208141536.pptx [ส่งไฟล์]
12 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย kpi66_dep12_20221201154308.xlsx Template66_dep12_20221201160712.docx HModel66_dep12_20221208112420.pptx [ส่งไฟล์]
13 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก kpi66_dep13_20221130150622.xlsx Template66_dep13_20221130144134.rar HModel66_dep13_20221130144358.rar [ส่งไฟล์]
14 งานตรวจสอบและควบคุมภายใน kpi66_dep14_20221201154040.xlsx Template66_dep14_20221201160725.docx HModel66_dep14_20221214143931.pptx [ส่งไฟล์]
15 งานเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ kpi66_dep15_20221201154326.xlsx Template66_dep15_20221201160737.docx HModel66_dep15_20221207092843.pptx [ส่งไฟล์]