แบบรายงานผลการนิเทศงานผสมผสาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1

รหัส กลุ่มงาน รอบที่ 1 รอบที่ 2
01 กลุ่มงานบริหารทั่วไป f_dep01_20220309131902.docx [ส่งไฟล์]
02 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข f_dep02_20220321150507.rar [ส่งไฟล์]
03 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด f_dep03_20220307162107.docx [ส่งไฟล์]
04 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ f_dep04_20220408113055.docx [ส่งไฟล์]
05 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ f_dep05_20220315154846.rar [ส่งไฟล์]
06 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข f_dep06_20220304111851.docx [ส่งไฟล์]
07 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข f_dep07_20220307101433.docx [ส่งไฟล์]
08 กลุ่มงานประกันสุขภาพ f_dep08_20220304141058.docx [ส่งไฟล์]
09 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ f_dep09_20220307101608.rar [ส่งไฟล์]
10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล [ส่งไฟล์]
11 กลุ่มกฎหมาย f_dep11_20220302144100.rar [ส่งไฟล์]
12 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย f_dep12_20220314110700.docx [ส่งไฟล์]
13 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก f_dep13_20220311110104.docx [ส่งไฟล์]
14 งานตรวจสอบและควบคุมภายใน f_dep14_20220316154527.docx [ส่งไฟล์]
15 งานเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ f_dep15_20220304124251.zip [ส่งไฟล์]