# กลุ่มงาน ประเด็น/หัวข้อการสรุปผลงาน #
01 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1. การบริหารงบประมาณรายจ่าย โดย: สาคร ชูภักดี เมื่อ: 2022-11-24 12:00:41 [ลบ]
ส่งไฟล์
02 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1. ข้อมูลทั่วไป โดย: นายอนิรุธ นาคะวิโรจน์ เมื่อ: 2022-11-28 11:17:56 [ลบ]
ส่งไฟล์
03 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
1. ร้อยละของสตรีอายุ 30 - 70 ปี ได้รับการตรวจเต้านมโดยเจ้าหน้าที่ร้อยละ 80 โดย: นางวัชราภรณ์ จอมชิตกล่ำ เมื่อ: 2022-11-25 11:55:52 [ลบ]
2. ร้อยละของสตรีอายุ 30 - 60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการทำ Pap Smear / HPV DNA Test ร้อยละ 60 โดย: นางวัชราภรณ์ จอมชิตกล่ำ เมื่อ: 2022-11-25 11:57:24 [ลบ]
3. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ไม่เกินร้อยละ 8 โดย: นางวัชราภรณ์ จอมชิตกล่ำ เมื่อ: 2022-11-25 11:58:58 [ลบ]
4. ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด ร้อยละ 60 โดย: นางวัชราภรณ์ จอมชิตกล่ำ เมื่อ: 2022-11-25 12:00:04 [ลบ]
5. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง น้อยกว่าร้อยละ 7 โดย: นางวัชราภรณ์ จอมชิตกล่ำ เมื่อ: 2022-11-25 12:00:57 [ลบ]
6. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน น้อยกว่าร้อยละ 5 โดย: นางวัชราภรณ์ จอมชิตกล่ำ เมื่อ: 2022-11-25 12:01:37 [ลบ]
7. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก น้อยกว่าร้อยละ 25 โดย: นางวัชราภรณ์ จอมชิตกล่ำ เมื่อ: 2022-11-25 12:02:28 [ลบ]
8. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง ได้รับการรักษาใน Stroke Unit ≥ ร้อยละ 75 โดย: นางวัชราภรณ์ จอมชิตกล่ำ เมื่อ: 2022-11-25 14:58:14 [ลบ]
9. 1. การคัดกรองผู้มีปัญหาการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 60) 2. การคัดกรองพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 60) โดย: นายไพฑูรย์ จิตไชยรักษ์ เมื่อ: 2022-11-25 15:38:38 [ลบ]
10. งานสุขภาพจิต จิตเวช โดย: นางอารี ชูสังข์ เมื่อ: 2022-11-26 15:34:50 [ลบ]
ส่งไฟล์
04 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
ส่งไฟล์
05 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
1. งานสตรี โดย: นางนารถอนงค์ ประดับทรัพย์ เมื่อ: 2022-11-16 08:57:20 [ลบ]
2. งานเด็กปฐมวัย โดย: นางมานิตา เสรีประเสริฐ เมื่อ: 2022-11-16 08:58:47 [ลบ]
3. งานวัยรุ่น โดย: นายนพพร สมจิตต์ เมื่อ: 2022-11-16 08:59:31 [ลบ]
4. วัยทำงาน โดย: นายวิชา สันติภาพถาวร เมื่อ: 2022-11-16 09:00:18 [ลบ]
5. วัยสูงอายุ โดย: น.ส.ปวีณ์กร จินรัตน์ เมื่อ: 2022-11-16 09:01:04 [ลบ]
6. งานIMC โดย: นางอมรรัตน์ ฤทธิ์ทอง เมื่อ: 2022-11-16 13:48:01 [ลบ]
7. งานตาต้อกระจก โดย: นางอมรรัตน์ ฤทธิ์ทอง เมื่อ: 2022-11-17 08:29:14 [ลบ]
8. งานpalliative care โดย: นางอมรรัตน์ ฤทธิ์ทอง เมื่อ: 2022-11-18 09:46:06 [ลบ]
9. งานวัยเรียน โดย: นายณรงค์ฤทธิ์ ชูเรือง เมื่อ: 2022-11-18 09:54:19 [ลบ]
ส่งไฟล์
06 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข โดย: นายราชัน คงชุม เมื่อ: 2022-11-22 08:29:04 [ลบ]
ส่งไฟล์
07 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1. รายงานผลการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ปี 2565 โดย: นางชนิฎาภรณ์ สอนสังข์ เมื่อ: 2022-12-04 00:07:53 [ลบ]
2. รายงานผลการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ปี 2565 โดย: นางชนิฎาภรณ์ สอนสังข์ เมื่อ: 2022-12-04 00:10:11 [ลบ]
ส่งไฟล์
08 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1. 1.การบริหารงบเหมาจ่ายรายหัว โดย: สินีนาฎ อนุมณี เมื่อ: 2022-11-21 15:35:43 [ลบ]
2. แรงงานต่างด้าว โดย: นายศราวุธ พาหุพันธ์ เมื่อ: 2022-11-22 09:45:46 [ลบ]
3. ดัชนีผู้ป่วยใน (CMI) ของแต่ละระดับสถานบริการสุขภาพตาม Service Plan ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดย: นายวัทธิกร วัจนขจรกุล เมื่อ: 2022-11-22 11:45:36 [ลบ]
4. ความพึงพอใจผู้รับบริการ โดย: นางศิราทิพย์ จันทมาต เมื่อ: 2022-11-22 13:28:03 [ลบ]
5. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง/วิกฤติการเงิน โดย: สินีนาฎ อนุมณี เมื่อ: 2022-11-22 15:27:55 [ลบ]
ส่งไฟล์
09 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
1. โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดย: นางนภาพร เนตรเกื้อกูล เมื่อ: 2022-11-22 11:54:02 [ลบ]
2. การพัฒนาคุณภาพบริการ (Service Plan) โดย: นางนภาพร เนตรเกื้อกูล เมื่อ: 2022-11-22 11:57:20 [ลบ]
3. การส่งต่อผู้ป่วยในเขต/นอกเขต โดย: นางนภาพร เนตรเกื้อกูล เมื่อ: 2022-11-22 15:28:43 [ลบ]
4. ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดย: นายนิวัช เทพสง เมื่อ: 2022-11-22 16:05:32 [ลบ]
5. ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต ร้อยละ 75 โดย: นางอรสา เหล่าเจริญสุข เมื่อ: 2022-11-23 10:24:03 [ลบ]
6. การจัดตั้งหน่วยบริการPCU/NPCU โดย: นางจรรยา คงสุด เมื่อ: 2022-11-23 14:30:11 [ลบ]
7. จำนวนประชาชนคนไทยมี 3 หมอ โดย: นางจรรยา คงสุด เมื่อ: 2022-11-23 14:31:27 [ลบ]
8. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว โดย: นางจรรยา คงสุด เมื่อ: 2022-11-23 14:32:17 [ลบ]
9. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรองHAขั้น3 โดย: วาสนา ขวัญสกุล เมื่อ: 2022-11-29 10:32:18 [ลบ]
ส่งไฟล์
10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
1. การบริหารทรัพยากรบุคคล โดย: นายสานิตย์ เพชรสุวรรณ เมื่อ: 2022-11-23 16:04:40 [ลบ]
ส่งไฟล์
11 กลุ่มกฎหมาย
1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) โดย: วรัญญู ชายเกลี้ยง เมื่อ: 2022-11-04 09:32:31 [ลบ]
ส่งไฟล์
12 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
1. งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย โดย: นายมานพ รามทอง เมื่อ: 2022-11-22 08:30:00 [ลบ]
ส่งไฟล์
13 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1. ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย: จินดาพร เพชรบูรณ์ เมื่อ: 2022-11-14 15:20:26 [ลบ]
2. 2.กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ โดย: นางเกษร จันทร์สวี เมื่อ: 2022-11-14 15:36:20 [ลบ]
ส่งไฟล์
14 งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
1. ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด โดย: นายโชติ ช่วยเนียม เมื่อ: 2022-11-24 09:50:02 [ลบ]
ส่งไฟล์
15 งานเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
1. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ โดย: นางเกษณ๊ ไชยเพชร เมื่อ: 2022-11-16 12:57:34 [ลบ]
2. ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง โดย: ณัฐชญา รามจันทร์ เมื่อ: 2022-11-18 17:09:42 [ลบ]
3. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์บริการชุมชน โดย: ณัฐชญา รามจันทร์ เมื่อ: 2022-11-18 17:10:32 [ลบ]
ส่งไฟล์